ΣΠΑΡΤΗ. Συνεδριάζει την Δευτέρα 10/11/14 στις 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης με 51 (!) θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Ανάμεσα στα θέματα είναι:
Ακίνητη περιουσία του Δήμου στη Νέα Μάκρη.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2014.
Κυλικείου Β’ Νεκροταφείου Σπάρτης.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κόμβοι Σπάρτης
Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου 2015
Αδελφοποίηση με κινεζικές πόλεις
Συμμετοχή στην Philoxenia 2014

Στις 20:00 θα γίνει άλλη συζήτηση και λήψη αποφάσεως για την ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Σπάρτης έτους 2015. Εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Αποστολάκος.

Αναλυτικά τα θέματα είναι τα εξής:

1ο Ενημέρωση σχετικά με την πορεία της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σπάρτης στη Νέα Μάκρη
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2ο Βεβαίωση αχρεωστήτως καταβληθέντων μισθωμάτων.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για την αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου – Ορισμός μελών.
Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

4ο Έγκριση της αριθ.56/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2014»
Εισηγητές: κ. Θεόδωρος Τσαγκαρούλης

5ο Ορισμός αιρετών μελών στην επιτροπή εκτίμησης – καταλληλότητας, για το διαγωνισμό περί αγοράς οικοπεδικής έκτασης (γήπεδο) με σκοπό την κατασκευή αμαξοστασίου
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το γ΄ τρίμηνο έτους 2014
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Εκμίσθωση ακινήτου του κυλικείου Β’ Νεκροταφείου Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

9ο Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης του 10 καταστήματος δημοτικής αγοράς Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

10ο Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στον Δήμο για χρονικό διάστημα έξι μηνών
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

11ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 αναφορικά με την υλοποίηση δαπάνης εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

12ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΟΝΤΑΡΙΑ, ΕΞΟΛΚΕΙΣ κ.λ.π.) ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ».
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

13ο Γνωμοδότηση για το χαρακτηρισμό της περιοχής Σπάρτη-Κλαδά ως αστικής
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών-Υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του Π.Δ.28/80 και άρθρ.209 και 273 του Ν.3463/2006 του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2014 (πλην των Δ/νσεων Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών), λόγω αλλαγής της δημοτικής αρχής
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

15ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου «Ανάπλαση πηγής στη θέση Βασιλονέρι τ.κ. Τρύπης»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ύδρευση τ.κ. Ανωγείων, Βασιλικής, Καμινίων και Ξηροκαμπίου»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

17ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή και βελτίωση δικτύων πυρόσβεσης», αναδόχου Ιωάννη Τσάκωνα
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου Δ.Ε. Φάριδος»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

19ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων Δ.Ε. Σπαρτιατών»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

20ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων Δ.Ε. Θεραπνών»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

21ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων Τ.Κ. Καρυών»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

22ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων Δ.Ε. Οινούντος»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

23ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων Δ.Ε. Μυστρά»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

24ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων Δ.Ε. Φάριδος»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

25ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων Δ.Ε. Πελλάνας»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

26ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενισχύσεις για άρση επικινδυνότητας κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου».
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

27ο Έγκριση και παραλαβή μελέτης υπό τον τίτλο «Μελέτη Χαρακτηρισμού Εκτάσεων για την Ενσωμάτωση Έγκρισης Επέμβασης στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργου ‘‘Βελτίωση Αγροτικού Οδικού Άξονα Βρέσθενα – Βασσαράς – Θεολόγος’’»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

28ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Ανάπλαση πλατείας Αλεσίων του Δήμου Σπαρτιατών»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

29ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Οδοποιία Σπάρτης 2009»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

30ο Έγκριση μελέτης Β’ φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Πατρών για «Διερεύνηση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις εισόδους της πόλης Σπάρτης και σε κόμβους της κεντρικής περιοχής»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

31ο Έγκριση 1ης τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Σπάρτης έτους 2014
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

32ο Περί έγκρισης δαπανών για την Εορτή Οσίου Νίκωνος – Ψήφιση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών
Εισηγητής: κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

33ο Ορισμός Μελών στην Επιτροπή αδερφοποιήσεων του Δήμου Σπάρτης
Εισηγήτρια: κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

34ο Περί αδελφοποιήσεως του Δήμου Σπάρτης με Κινεζικούς Δήμους
Εισηγήτρια: κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

35ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΕΛ ΜΟΛΑΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ)», αναδόχου Κ/Ξ Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ – ΗΡΩΝ ΑΤΕ
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

36ο Έγκριση του αριθ.147/2014 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια κλιματιστικών»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

37ο Έγκριση μελέτης του έργου «Αναπλάσεις χώρων Ξηροκαμπίου (2ος Ε.Π.) της Δ.Ε. Φάριδος»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

38ο Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3 km»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

39ο Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΜΑΝΔΡΕΣ – ΝΤΕΜΙΡΙΑ 3 Km »
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

40ο Έγκριση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης και Ανάδειξης του Ορεινού Οικισμού Βέρια Τ.Κ. Βασσαρά Δημοτικής Ενότητας Οινούντος»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

41ο Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)
Εισηγητές κ.Δήμαρχος, κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

42ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα Δ.Ε. Οινούντος 2014».
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

43ο Ανάκληση της υπ΄αριθ.461/22-09-2014 Απόφασης Δ.Σ. – Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΣ για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΑΤΑΝΑΣ & ΣΚΟΥΡΑΣ».
Εισηγήτρια: κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

44ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων 1ου Δημοτικού σχολείου Σπάρτης», αναδόχου Δημητρίου Μπόκολα.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

45ο Τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης 13 καταστήματος Δημοτικής αγοράς Σπάρτης
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

46ο Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΑΜΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ», αναδόχου Π.Θεοφιλογιαννάκου
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

47ο Ανάκληση της αρ.521/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης με θέμα έγκριση - διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στην έκθεση PHILOXENIA 2014
Εισηγητής: κ.Χρήστος Αλεξάκος

48ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

49ο Έγκριση - διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στην έκθεση PHILOXENIA 2014 - ορισμός εκπροσώπων-συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας
Εισηγητής: κ.Χρήστος Αλεξάκος

50ο Ανάκληση της αριθ.552/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για προνοιακά επιδόματα» και λήψη νέας
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

51ο Κατάρτιση – ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος