ΣΠΑΡΤΗ. Στο πλαίσιο των μαθημάτων «Σχολείο και ζωή» και «Ερευνητική εργασία –project» στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι σημαντικό να αναπτυχθούν δράσεις για την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας δεν περιορίζεται στην απλή παροχή πληροφοριών αλλά κυρίως αξιοποιεί εκπαιδευτικές διαδικασίες με μεθόδους αλληλεπίδρασης και ενεργούς μάθησης, με στόχο την αύξηση των γνώσεων αλλά και την ενδυνάμωση, την υποστήριξη και την εκπαίδευση των ατόμων, ώστε να αναλαμβάνουν μια θετική στάση ζωής και να αναπτύσσουν δεξιότητες που συμβάλλουν στην καλή ενδοπροσωπική και διαπροσωπική τους προσαρμογή.

Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσα στη σχολική τάξη πιο εύκολα και αποτελεσματικά, αν ο εκπαιδευτικός αξιοποιήσει τις τεχνικές της βιωματικής εκπαίδευσης. Η βιωματική εκπαίδευση στηρίζεται κυρίως στην αλληλεπίδραση, στην ανταλλαγή εμπειριών, στη συζήτηση, στην ανάλυση συναισθημάτων και σκέψεων και πολύ λιγότερο στη μεταφορά γνώσεων. Έχει μάλιστα αποδειχθεί ότι οι μαθητές συγκρατούν, ανακαλούν και μπορούν να αξιοποιήσουν πολύ περισσότερο τη γνώση που αποκτήθηκε με βιωματικό τρόπο παρά τη γνώση που αποκτήθηκε με παραδοσιακές-παθητικές μεθόδους διδασκαλίας. Παράλληλα αναπτύσσουν την ικανότητα να προτάσσουν το ομαδικό συμφέρον έναντι του ατομικού, να συνεργάζονται και να μοιράζονται.

Το Κέντρο Πρόληψης «ΔΙΑΥΛΟΣ», αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ενίσχυσης των εκπαιδευτικών στην εκμάθηση τεχνικών βιωματικής εκπαίδευσης, διοργανώνει ένα σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην εφαρμογή των τεχνικών αυτών. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα διαπραγματευτούμε, μέσω βιωματικών ασκήσεων τις εξής θεματικές ενότητες:

• Συναισθήματα
• Ταυτότητα- Αυτοεκτίμηση
• Κατανόηση επιρροών και λήψη αποφάσεων
• Συνεργασία- Επίλυση συγκρούσεων
• Αποδοχή διαφορετικότητας
• Διαφυλικές σχέσεις

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 12 ώρες και θα υλοποιηθεί στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης «ΔΙΑΥΛΟΣ» στις 8, 10 και 15 Δεκεμβρίου 2015 και ώρες 17:00 ως 21:00, με εκπαιδεύτριες τις κυρίες Παπαδοπούλου Ιωάννα – Ψυχολόγο και Γκουντούνα Ασπασία – Κοινωνική Λειτουργό.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω email στη διεύθυνση kprolip.lakonias@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 27310-23440 ως τις 27 Νοεμβρίου 2015.

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις στο σεμινάριο είναι περιορισμένες (20 άτομα) και η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει αυστηρώς με σειρά προτεραιότητας.