ΛΑΚΩΝΙΑ. Στο πλαίσιο της «Ευέλικτης ζώνης» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι σημαντικό να αναπτυχθούν δράσεις για την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας δεν περιορίζεται στην απλή παροχή πληροφοριών αλλά κυρίως αξιοποιεί εκπαιδευτικές διαδικασίες με μεθόδους αλληλεπίδρασης και ενεργούς μάθησης, με στόχο την αύξηση των γνώσεων αλλά και την ενδυνάμωση, την υποστήριξη και την εκπαίδευση των ατόμων, ώστε να αναλαμβάνουν μια θετική στάση ζωής και να αναπτύσσουν δεξιότητες που συμβάλλουν στην καλή ενδοπροσωπική και διαπροσωπική τους προσαρμογή.

Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσα στη σχολική τάξη πιο εύκολα και αποτελεσματικά, αν ο εκπαιδευτικός αξιοποιήσει τις τεχνικές της βιωματικής εκπαίδευσης. Η βιωματική εκπαίδευση στηρίζεται κυρίως στην αλληλεπίδραση, στην ανταλλαγή εμπειριών, στη συζήτηση, στην ανάλυση συναισθημάτων και σκέψεων και πολύ λιγότερο στη μεταφορά γνώσεων. Έχει μάλιστα αποδειχθεί ότι οι μαθητές συγκρατούν, ανακαλούν και μπορούν να αξιοποιήσουν πολύ περισσότερο τη γνώση που αποκτήθηκε με βιωματικό τρόπο παρά τη γνώση που αποκτήθηκε με παραδοσιακές-παθητικές μεθόδους διδασκαλίας. Παράλληλα αναπτύσσουν την ικανότητα να προτάσσουν το ομαδικό συμφέρον έναντι του ατομικού, να συνεργάζονται και να μοιράζονται.

Το Κέντρο Πρόληψης «ΔΙΑΥΛΟΣ», αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ενίσχυσης των εκπαιδευτικών στην εκμάθηση τεχνικών βιωματικής εκπαίδευσης, διοργανώνει ένα σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην εφαρμογή των τεχνικών αυτών. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα εξεταστούν, μέσω βιωματικών ασκήσεων τις εξής θεματικές ενότητες:
• Συναισθήματα
• Ταυτότητα- Αυτοεκτίμηση
• Κατανόηση επιρροών και λήψη αποφάσεων
• Συνεργασία- Επίλυση συγκρούσεων
• Αποδοχή διαφορετικότητας

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 12 ώρες και θα υλοποιηθεί στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης «ΔΙΑΥΛΟΣ» στις 22, 24 και 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρες 17:00 ως 21:00.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω email (συμπληρώνοντας τη φόρμα που επισυνάπτεται) στη διεύθυνση kprolip.lakonias@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 27310-23440 ως τις 12 Φεβρουαρίου 2016. Επισημαίνεται ότι οι θέσεις στο σεμινάριο είναι περιορισμένες ( 20 άτομα) και η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει αυστηρώς με σειρά προτεραιότητας.