ΣΠΑΡΤΗ. Την Τετάρτη 28 Ιουνίου στις 20.00 πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης με τα παρακάτω 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Δείτε εδώ τη συνεδρίαση live

1ο Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενες οδούς»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

2ο Περί παραχώρησης χρήσης χώρων για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Σπάρτης, από το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης.
Εισηγητής: κ. Χρίστος Πλειώτας

3ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής
Εισηγητές: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος, κ.Γεώργιος Κονίδης

4ο Παραχώρηση ή μη ακινήτου Δήμου για τη διοργάνωση εκδήλωσης «14η Γιορτή Ελιάς και Λαδιού»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ 2017», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής
Εισηγητές: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος , κ.Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αμοιβές κτηνιάτρων»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ» αναδόχου Κ/Ξ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ Α.- Ι.ΓΟΜΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Εισηγητές: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος, κ.Χρίστος Πλειώτας

8ο Αποδοχή αιτήματος του Περιβαλλοντικού, Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου «ΤΑ ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ» και χορήγηση αδείας για την «Αποκατάσταση – Ανάδειξη του Χώρου της Πηγής “ΚΑΜΑΡΑΚΙ” στο Πολύδροσο Τ.Κ. Γκοριτσάς»
Εισηγητές: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος, κ.Νικόλαος Φλώρος

9ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΚΟΥΡΑΣ», αναδόχου Κ/Ξ Π. & Α. ΜΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εισηγητές: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος, κ.Νικόλαος Φλώρος

10ο Χορήγηση - ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς
Εισηγητής: κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

11ο Προσωρινή παραβή της εργασίας με τίτλο «Αμοιβή για βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου»
Εισηγητής: κ.Χρίστος Πλειώτας

12ο Εκλογή και διορισμός υδρονομέα άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Παρορείου – Επαναπροκήρυξη μίας (1) θέσης υδρονομέα άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Πλατάνας
Εισηγητής: κ.Χρίστος Πλειώτας

13ο Παραλαβή υπηρεσιών από την εκδήλωση των Παλαιολογείων και από τη φιλοξενία του προσωπικού Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας.
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

14ο Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στην Καρρά Γιαννούλα
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

15ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

16ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

17ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για «Προμήθεια ιστών και φωτιστικών σωμάτων»
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

18ο Λήψη Απόφασης σχετικά με την υποβολή πρότασης της Β’ Φάσης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Σκάλας Λακωνίας», για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (κωδικός πρόσκλησης 14.29.14.1 – Α.π.2572/07-3-2016)
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος