ΤΡΙΠΟΛΗ. Στις 09 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην Τρίπολη, στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 43), θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

Οικονομικά θέματα

1.Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕΔ Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2018.

2.Συμμετοχή της ΠΕΔ στην διοργάνωση του συνέδριου στο Μυστρά, με το ποσό των 5.000,00 ευρώ

Προγραμματισμού θέματα

1.Λήψη απόφασης για συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. και του Ε.Σ. καθώς και των εργαζομένων της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου, στο διήμερο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο Μυστρά στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2018, με θέμα «Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και η εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων(ΠΕΣΔΑ)». Το συνέδριο διοργανώνει η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το δίκτυο ΦΟΔΣΑ και το δίκτυο « Βιώσιμη Πόλη».

Επιτροπές & Συμβούλια

1.Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε Επιτροπές και Συμβούλια.