Γράφει ο Ηλίας Παναγιωτακάκος

Με την υπ΄ αριθμ. ΑΔΑ Ψ5Ε3465ΧΙ8-ΞΞΨ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάσσεται με επιλέξιμη δαπάνη 2.500.000 ευρώ σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ - ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ.

Υπενθυμίζω ότι η αρχιτεκτονική μελέτη είναι πολυβραβευμένο έργο.
Το αποτέλεσμα είναι προϊόν ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ προσπάθειας κυρίως όμως αποτελεί πρωτοβουλία και δικαίωση της προγραμματικής δέσμευσης του πρώην Δημάρχου κ. Γιάννη Γρυπιώτη.
Με τις δέουσες ευχαριστίες στο αρμόδιο Υπουργείο και σε όλους όσους εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια, τώρα αρχίζει η δύσκολη προσπάθεια της υλοποίησης!
Με συλλογική και διαχρονική προσπάθεια έρχονται αποτελέσματα... Ας το έχουμε όλοι υπόψη μας!

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ της Πράξης «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ.ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5021515
2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 40130194
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
H προτεινόμενη πράξη αφορά στην βιοκλιματική αποκατάσταση του κτιρίου «Μπασουράκου» που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Σκάλας και την μετατροπή του σε πολυχώρο για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή (ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και δράσεων προβολής και προώθησης). Το κτίριο Μπασουράκου είναι ένα βιομηχανικό κτίριο,
πετρόκτιστο, με ενδιάμεσα πατώματα από σκυρόδεμα και ξύλινες στέγες, μέσα στον αστικό ιστό της Δ.Ε. Σκάλας, σε μικρή απόσταση από την κεντρική πλατεία της πόλης και τα δημόσια κτίρια της. Το κτίριο, ως υφίσταται, είναι αποτέλεσμα αρκετών μεταγενέστερων μετατροπών, που επηρεάζουν την εικόνα του και εν μέρει την δομή του. Στο εγκεκριμένο πολεοδομικό Σχέδιο (ΦΕΚ 241Δ'/18.03.1987), το κτίριο και ο περιβάλλων χώρος του, έχει χαρακτηριστεί «Χώρος Πολιτιστικού Κέντρου». Η έκταση του γηπέδου σήμερα είναι 3.181,50 τ.μ. αλλά, λόγω της εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως θα υπάρξει ρυμοτόμηση και το τελικό εμβαδό του θα είναι 2.693,65 τ.μ.. Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις προβλέπονται οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου και τη χρησιμοποίησή του ως πολυχώρο
Πολιτιστικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων. Θα δημιουργηθεί μία αίθουσα εκθέσεων αγροτικών προϊόντων και εξοπλισμού, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου), μία αίθουσα υποδοχής, κυλικείο, χώροι γραφείων, χώροι υγιεινής κλπ.
Η πρόταση Αποκατάστασης του κτιρίου Μπασουράκου στη Σκάλα Λακωνίας αφορά ένα σύνολο 944,50 m2 δομημένης επιφάνειας (μικτή επιφάνεια με υφιστάμενες και νέες εξωτερικές τοιχοποιίες).
5. Παραδοτέα πράξης:
Υποέργο 1: «Σχέδιο Δράσης Βιοκλιματικής Αποκατάστασης Κτιρίου Μπασουράκου.Πολυχώρος Σκάλας Λακωνίας – Περιοχή Έργου» Ένα κτίριο λειτουργικό και βιώσιμο με τις κατάλληλες υποδομές για τη χρήση του ως πολυχώρος για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή (ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και δράσεων προβολής και προώθησης). Υποέργο 2: «Τεχνικός
Σύμβουλος» Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου αποτελεί η υποστήριξη του Δήμου Ευρώτα με εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν στην υποστήριξη της υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο: «Σχέδιο Δράσης Βιοκλιματικής Αποκατάστασης Κτιρίου Μπασουράκου. Πολυχώρος Σκάλας Λακωνίας – Περιοχή Έργου», μέσω Τριμηνιαίων Εκθέσεων Αναφοράς στις οποίες θα αναφέρονται
όλες οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της Πράξης. Ειδικότερα, αντικείμενα του Τεχνικού Συμβούλου αποτελούν: α. Η υποστήριξη του Δήμου Ευρώτα στην εξεύρεση σχετικών τεχνικών λύσεων που θα ανακύψουν με τον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση των εργασιών του Υποέργου 1. β. Η υποστήριξη του Δήμου Ευρώτα στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της υλοποίησης του
Υποέργου 1 γ. Η υποστήριξη του Δήμου Ευρώτα στην εξειδίκευση της μελέτης βιωσιμότητας για την εφαρμογή της μετά από την υλοποίηση του έργου (Κανονισμός λειτουργίας και διαχείρισης του έργου). δ. Η διατύπωση ενός ολοκληρωμένου/ επιχειρησιακού σχεδίου Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Κωδικός ΟΠΣ: 5021515 (Κωδ. Απόφασης:5890) Σελίδα 4
για την εφαρμογή ενός επικοινωνιακού μοντέλου ανάπτυξης του Κέντρου: επικοινωνιακή στρατηγική, δικτύωση με άλλους χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαδικασία ανταλλαγής τεχνογνωσίας κ.λπ