ΛΑΚΩΝΙΑ. Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α/22-03-2012), όπως αυτά ισχύουν, οι κάτοχοι δημοσίων εκτάσεων, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αφορά διανομές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, μεταξύ των οποίων και του δημόσιου αγροκτήματος «Αφανιά-Κρεββατά» τέως Κοινότητας Σκάλας, Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, δύνανται να υποβάλλουν, είτε:

1. Αίτηση μη προβολής δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο, βάσει του άρθρου 22 του Ν. 4061/2012, είτε,
2. Αίτηση για εξαγορά ακινήτων βάσει του άρθρου 23 του Ν. 4061/2012

Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής οι εκτάσεις που αναφέρονται σχετικά στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 4061/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στην αίτηση το κατεχόμενο ακίνητο θα πρέπει να περιγράφεται κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς.
Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, Διοικητήριο, 2οχλμ ε.ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23100 Σπάρτη.
Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος εξαγοράς, το τίμημα ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής ή αγοραίας αξίας του ακινήτου, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης και ασκεί σ’ αυτό αγροτική χρήση, οπότε ορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) της αξίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 4061/12.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας και στα τηλέφωνα 2731363312, 325 και 337 και 151.