ΚΥΘΗΡΑ. Ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ με παρέμβασή του στον Αρχιεπίσκοπο Ιερω΄νυμο και στην Ιερά Σύνοδο εξέφρασε την αντίθεσή του στο κελισιμο των Εκκλησιών. Κάνει λόγο για ολιγοπιστία και απιστία από μέρους της Εκκλησίας ενώ για την Κυβέρνηση τονίζει ότι υπερέβη τα εσκαμμένα.
Μεταξύ άλλων αναφέρει:

« […] Η απαγόρευσις της λειτουργίας χώρων θρησκευτικής λατρείας, εφ’ όσον αύτη αφορά εις την λειτουργίαν των Ιερών Ναών και Ιερών Μονών μας, είναι πρωτοφανής εις τα δεδομένα της Ορθοδόξου Ελληνικής Πατρίδος μας και ασυμβίβαστος προς την Ορθόδοξον Παράδοσίν μας.
Ούτε η Θεία Λατρεία, ούτε η Θεία Κοινωνία είναι ποτέ δυνατόν να καταστούν πρόξενοι μεταδόσεως νοσημάτων, διότι επενεργεί και επισκιάζει τους πιστούς η Θεία Χάρις.

Η Θεία Λατρεία είναι ελευθέρα και αβίαστος. Πρόσωπα υπερήλικα υψηλού κινδύνου δύνανται συμβουλευόμενα τους ιατρούς των να περιορίζωνται εις την οικίαν των άχρι καιρού.

Θα είναι ολιγοπιστία ή απιστία εάν κλείσωμεν τους Ιερούς Ναούς και τας Ιεράς Μονάς μας, στοιχούμενοι εις την εν θέματι νομοθεσίαν, στερούντες τους πιστούς του πνευματικού και ψυχικού Ιατρείου, οίον τυγχάνει ο Ιερός Ναός. […]

Διά ταύτα υποβάλλω θερμήν παράκλησιν όπως η Ιερά ημών Σύνοδος, επιλαμβανομένη εγκαίρως του σοβαρωτάτου αυτού θέματος, επικοινωνήση το συντομώτερον μετά των αρμοδίων και επιστήση την προσοχήν αυτών εις το ευαίσθητον αυτό θέμα ίνα ορίσωσιν άλλως, όσον αφορά εις την απαγόρευσιν της λειτουργίας χώρων θρησκευτικής λατρείας, επιδεινουμένης της επιδημίας του κορωνοιού».


Σε υστερόγραφό του 16/3/20 προς την Ιερά Σύνοδο μεταξύ άλλων έγραψε:

«Η μονομερής αυτή απαγόρευσις της τελέσεως της Θείας Λειτουργίας των Κυριακών και της Θεομητορικής Εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου κατά το ειρημένο διάστημα, παρά την σαφή τοποθέτησιν και Απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς ημών Συνόδου, προσκρούουσα εις τας Σχέσεις συναλληλίας μεταξύ Εκκλησίας και Κράτους, λυπεί βαθύτατα τον Ορθόδοξον Χριστιανικόν Κόσμον και συνιστά ανοίκειον και ανάρμοστον συμπεριφοράν προς την καθ΄ Ελλάδα Ορθόδοξον Καθολικήν Εκκλησίαν με δυσμενέστατον αντίκτυπον εις τας ψυχάς του Ορθοδόξου Χριστιανικού Πληρώματος.

Όλοι φροντίζομεν διά την εξασφάλισιν της δημόσιας υγιείας και την ασφαλή αντιμετώπισιν της πανδημίας του κορωνοιού. Όχι, όμως, και μέχρις αυτού του σημείου, καθ΄ο η κρατική εξουσία «υπερβαίνει τα εσκαμμένα».

Διά τούτο θεωρείται επάναγκες προς αποφυγήν άλλων θλιβερών παραμέτρων να συγκληθή το συντομώτερον το αρμόδιον διά τα σοβαρότατα αυτά θέματα Όργανον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τα super market, φερ’ ειπείν, θα λειτουργούν καθ’ όλας τας ώρας των Κυριακών, και των άλλων ημερών, διά να παρέχουν τον υλικόν άρτον, ενώ οι Ιεροί Ναοί μας παρακωλύονται νομικώς διά να προσφέρουν εις τους πιστούς τον Ουράνιον Άρτον της Θείας Ευχαριστίας.

Ας το γνωρίζουν οι ηγέτες του Έθνους μας ότι, εάν οι αδίστακτοι γείτονές μας εξ ανατολών προχωρήσουν εις τα σκοτεινά σχέδιά των και αιματοκυλίσουν τον τόπον μας, ο πιστός Ελληνορθόδοξος Λαός μας δεν θα καταφύγη εις τα Υπουργεία, αλλά εις τους Ιερούς μας Ναούς.

Ας μην τους στερούμε την μεγάλη ευλογία της Θείας Λειτουργίας και της Θείας Κοινωνίας».