Η μελέτη ελάχιστα (ή καθόλου) αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στον αγροτικό χώρο, τόσο από χωρικής όσο και από οικονομικής απόψεως, καθώς επίσης και τη δυναμική εξέλιξης αυτής της κατάστασης μέσω των πολιτικών που αναπτύσσονται στον τομέα αυτό.

ΛΑΚΩΝΙΑ. Σε ότι αφορά στο αντικείμενο του θέματος και στο πλαίσιο της διαβούλευσης ο Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας υπέβαλε τις παρατήρήσεις του.

«Στην Ομάδα Μελέτης δεν υφίσταται τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά συμμετοχή Γεωπόνου. Σε ότι αφορά στο τυπικό του πράγματος δυνάμει του αρ 9 παρ. 2 εδ. ιγ του ΠΔ 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» προβλέπεται υποχρεωτική με αμοιβή συνυπογραφή Γεωπόνου σε τέτοιου είδους μελέτες. Επ’ αυτού επιφυλασσόμεθα κάθε νομίμου δικαιώματός μας μέσω κάθε δυνατότητας που μας παρέχει το νομικό σύστημά μας, αφού προτιθέμεθα να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του θέματος. Σε ότι αφορά στο ουσιαστικό μέρος είναι εξόφθαλμη η έλλειψη της επιστημονικής συμβολής του Γεωπόνου στο πραγματευόμενο αντικείμενο, η οποία τεκμηριώνεται με τις ακόλουθες παρατηρήσεις.

 1. Δεν δίνονται πληροφορίες για το ζωικό κεφάλαιο και την κατανομή αυτού κατά είδος.
 2. Δε παρέχονται πληροφορίες για τη χωρική κατανομή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (στην υφιστάμενη κατάσταση) τόσο σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας Μυστρά όσο και σε επίπεδο Τοπικής Κοινότητας.
 3. Δεν καταγράφονται τα συστήματα σταβλισμού που χρησιμοποιούνται από τους κτηνοτρόφους, με αποτέλεσμα να μην καθίστανται γνωστές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του κλάδου αναγκαίες κατά το σχεδιασμό.
 4. Δε καταγράφεται καμία χρονική εξέλιξη του ζωικού κεφαλαίου, ώστε να τεκμηριωθεί η δυναμική του κλάδου.
 5. Δεν δίνονται πληροφορίες για τη δυνατότητα εύρεσης γης (στην μελλοντική κατάσταση) στις επιτρεπόμενες περιοχές (ΠΕΠΔ) για την εγκατάσταση των κτηνοτροφικών μονάδων που θα μετεγκατασταθούν (από τις υπό απαγόρευση περιοχές).
 6. Δεν γίνεται εκτίμηση της «φέρουσας αντοχής» της περιοχής υποδοχής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε σχέση και με τους περιορισμούς του Ν 4056/2012.
 7. Δεν γίνεται αναφορά στο κόστος της μετεγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα καλύψουν αυτό το κόστος και στις διαδικασίες μέσω των οποίων θα γίνει αυτό.
 8. Δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η επί της παρούσης κατοικία των κτηνοτρόφων, η οποία στην συντριπτική πλειοψηφία είναι κοντά στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (για ευνόητους λόγους) και πώς θα αντιμετωπιστεί το προκύπτον πρόβλημα από την μετεγκατάσταση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης - μονάδας.
 9. Δεν δίνονται πληροφορίες για την δυνατότητα της αναγκαίας καθημερινής μετακίνησης των ζώων από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στην επιτρεπόμενη ζώνη) στους βοσκοτόπους και αντίστροφα (μέγιστη απόσταση, διαδρομές). Δεν προτείνονται αγροτικοί οδοί καθημερινής μετακίνησης των ζώων, σε αποφυγή απαγορευμένων και προφυλασσόμενων περιοχών (δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, πάρκα, πλατείες παιδικές χαρές, ρέματα, οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία κλπ).
 10. Δεν γίνεται καμία αναφορά στην ανάγκη ή μη κατασκευής αγροτικών δρόμων, στον εντοπισμό και στην αποτύπωση αυτών, όπως επίσης και στο εξυπηρετούμενο αντικείμενο.
 11. Δεν παρουσιάζεται τόσο στο κείμενο όσο και επί χάρτου, κανένα από τα έργα υποδομής (εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά αυλάκια αρμοδιότητας του Δήμου κλπ) εντός του εξεταζόμενου χώρου, ούτε και τα προκύπτοντα αποτελέσματα επί του χωρικού σχεδιασμού, εκ της υπάρξεως αυτών.
 12. Δεν τεκμηριώνεται γιατί δεν προστατεύεται η Γη Υψηλής Παραγωγικότητας σε ολόκληρη την ΔΕ Μυστρά (κριτήρια χαρακτηρισμού), σύμφωνα τόσο με το Γενικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ όσο και στο Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ.
 13. Πλέον του ανωτέρω επισημαίνεται ότι στο «Π.Ε.Π.Δ. 2: Προστασία Αγροτικού Τοπίου και Αγροτικών Δραστηριοτήτων» ΔΕΝ υπάρχει ΚΑΜΙΑ προστασία της γεωργικής γης, κάτι που καθιστά αναντίστοιχο τον τίτλο με το περιεχόμενο και μας κάνει να διερωτόμαστε γιατί περιέλαβαν οι μελετητές αυτό το χωρίο.
 14. Δεν γίνεται καμία αναφορά στην αναμενόμενη νέα ΚΑΠ και στην επίδραση που θα έχει η στήριξη της αγροτικής παραγωγής μέσω αυτής. Με άλλα λόγια δε λαμβάνεται υπ’ όψιν καμία από τις προβλέψεις των κειμένων των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της νέας ΚΑΠ στον σχεδιασμό των δράσεων του αγροτικού χώρου.
 15. Δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι αρχές αλλά και οι λεπτομέρειες του υπό διαβούλευση νομοθετικού πλαισίου του ΥΠΕΝ που αφορά στον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία επιφέρει σημαντικές αλλαγές και περιορισμούς στον εκτός οικισμού χώρο.
 16. Δεν γίνεται αναφορά στην προοπτική (μέσω του ΣΧΟΟΑΠ) της διατήρησης του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής που οφείλεται στα τοπικό αγροτικά προϊόντα.

Εν κατακλείδι

Η συγκεκριμένη μελέτη ελάχιστα (ή καθόλου) αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στον αγροτικό χώρο, τόσο από χωρικής όσο και από οικονομικής απόψεως, καθώς επίσης και τη δυναμική εξέλιξης αυτής της κατάστασης μέσω των πολιτικών που αναπτύσσονται στον τομέα αυτό.

Η συγκεκριμένη μελέτη πρέπει να αποσυρθεί και στην ομάδα να συμπεριληφθεί (σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο περί ανάθεσης μελετών) Γεωπόνος με πτυχίο μελετητή στις κατηγορίες μελετών 22 Εδαφολογικές Μελέτες και 23 Γεωργικές Μελέτες ανάλογης Τάξης.

Η συγκεκριμένη μελέτη πρέπει να εκπονηθεί εκ νέου και να επανυποβληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Με δεδομένο ότι πραγματεύεται τον αγροτικό χώρο, να υποβληθεί αρμοδίως για γνωμοδότηση στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Λακωνίας και στο ΥΠΑΑΤ.

Με ατεκμηρίωτες εκθέσεις ιδεών από γραφείου και με έλλειμμα γνώσης και δεδομένων, δεν υλοποιείται σχεδιασμός και ανάπτυξη, πόσο μάλλον όταν αυτός ο σχεδιασμός μπορεί να αποβεί μοιραίος για τις παραγωγικές τάξεις της περιοχής.

Γενική παρατήρηση

Δυστυχώς υπάρχουν παραδείγματα παρόμοιας μελέτης εντός της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, όπου στην ομάδα μελέτης δεν υπήρχε Γεωπόνος και μετά την έγκριση της χωρίς γνώμη καμίας γεωτεχνικής υπηρεσίας (ΔΑΟΚ και ΥΠΑΑΤ), έγινε αντιληπτό, ότι προέκυψε απαγόρευση εντός αμιγώς κτηνοτροφικών περιοχών, της κατασκευής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με καταστρεπτικά για τις περιοχές αυτές αποτελέσματα. Πέραν αυτού, στην ίδια μελέτη και έγκριση, δεν προβλέφθηκαν εντός του αγροτικού χώρου ζώνες μεταποιητικής δραστηριότητας κάτω από την ψηφοθηρική βλέψη να γίνουν όλα οικόπεδα και να ανεγερθούν τουριστικά καταλύματα παντού, κάτι που τελικά επέστρεψε ως πρόβλημα στους ιθύνοντες όταν υπήρξαν αιτήματα ενδιαφερομένων για εγκατάσταση μεταποιητικών μονάδων προϊόντων της περιοχής».