ΠΑΤΡΑ. Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

1) Καθορισμός συντελεστών έτους 2021 για: α) Tέλη καθαριότητας και φωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, β) Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και γ) Tέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –Αρμ. Δ/ντρια)

2) Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων και Διαφημίσεων έτους 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –Αρμ. Δ/ντρια)

3) Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΑΧΑΙΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ για την παροχή υπηρεσιών «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, στο ΕΡΓΟ της ΔΙΑΘΕΣΗΣ των ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ στο ΧΥΤΑ ΞΕΡΟΛΑΚΑΣ» από τις Διευθύνσεις του Δήμου Πατρέων έως το 2023 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος)

4) 1) Έγκριση του από 04-01-2021 Πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου της διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια θερμής ασφάλτου, ασφαλτικού γαλακτώματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος CPV:44113620-7, 2) Ματαίωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 3) Επανάληψή της με αλλαγή των όρων της 6/2020 Μελέτης - Διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

5) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Κουφωμάτων Σχολικών Μονάδων 2016» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

6) Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης και του 2ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που συνοδεύει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

7) Εξειδίκευση πιστώσεων για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες, κοπή δέντρων) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

8) Συγκρότηση του Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

9) Συγκρότηση Επιτροπών (Γνωμοδοτικό Όργανο και Επιτροπή Ενστάσεων) της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

10) Διαγραφή και ορθή επαναβεβαίωση οφειλής (Νούσιας Γρηγόριος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)