Δεν έχει καταστεί δυνατό να αποστέλλονται μέσω email, τα πιστοποιητικά που εκδίδει το Πρωτοδικείο προς τους ενδιαφερόμενους

ΣΠΑΡΤΗ. Την άμεση διευθέτηση του ζητήματος που έχει δημιουργηθεί με την αδυναμία ηλεκτρονικής αποστολής πιστοποιητικών που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο Σπάρτης, προς επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα που τα αιτούνται, ζητά η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Λακωνίας (ΟΕΒΕΛ)με επιστολή στην προϊσταμένη του Πρωτοδικείου.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «...ενώ έχει προβλεφθεί από μέρους σας -και πολύ ορθώς- η κατάθεση της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στις δυο ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχετε ανακοινώσει, ήτοι τις: protspartis@gmail.com & politikoprotspartis@gmail.com, για λόγους που, ενδεχόμενα συνίστανται στα κενά σε διοικητικό προσωπικό, μας γνωστοποιείται, κάθε φορά, αδυναμία αποστολής του εκδοθέντος πιστοποιητικού σε όποια ηλεκτρονική διεύθυνση επιθυμεί και δηλώσει ο ενδιαφερόμενος εκπρόσωπος της επιχείρησης. Μας έχουν εκφραστεί διαμαρτυρίες από εκπροσώπους επιχειρήσεων, ότι ο μόνος τρόπος παραλαβής του πιστοποιητικού τους που τους προτείνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο είναι να μεταβούν οι ίδιοι ή κάποιος εκπρόσωπός του στο Πρωτοδικείο, και τούτο μάλιστα σε ανθρώπους που διαμένουν σε περιοχές που απέχουν δεκάδες χιλιόμετρα από τη Σπάρτη».

Αναλυτικά η επιστολή-αίτημα προς το Πρωτοδικείο:

«Κυρία Πρόεδρε

Όπως και γνωρίζετε, από τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου σας εκδίδονται πλήθος πιστοποιητικών, τα οποία αποτελούν απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα σε διάφορες ενέργειες και δραστηριότητες τους, κυρίως με το Δημόσιο (λ.χ. συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου, κατάθεση αιτήσεων-προτάσεων ΕΣΠΑ, αναπτυξιακού νόμου, κ.λπ.).

Τα κυριότερα απ’ αυτά τα πιστοποιητικά είναι:

Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση και περί μη υποβολής αίτησης σε: α) πτώχευση β) παύση πληρωμών γ) πτωχευτικό συμβιβασμό. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση και περί μη αίτησης για την θέση της επιχείρησης σε αναγκαστική διαχείριση. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε διαδικασία εξυγίανσης και περί μη υποβολής αίτησης για να τεθεί η επιχείρηση σε καθεστώς εξυγίανσης. Πιστοποιητικό περί μη λύσης και θέσης σε καθεστώς εκκαθάρισης και περί μη υποβολής αίτησης για λύση και θέση σε καθεστώς εκκαθάρισης. Επίσης, πιστοποιητικά επαγγελματικών και εργοδοτικών οργανώσεων (Σωματείων, Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών, κ.λπ.) για μη προσβολή του κύρους αρχαιρεσιών, πιστοποιητικά μεταβολών (τροποποιήσεων καταστατικών), κ.λπ.

Το προηγούμενο διάστημα εξελίχθηκε διαδικασία για την κατάθεση αίτησης στην πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για τη συγκεκριμένη πρόταση-αίτηση περιλαμβάνονταν τα περισσότερα από τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά. Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι εκατοντάδες εκπρόσωποι επιχειρήσεων χωρικής αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου Σπάρτης, κατέθεσαν στη Γραμματεία σας τη σχετική αίτηση για τη λήψη αυτών των πιστοποιητικών.

Κι ενώ έχει προβλεφθεί από μέρους σας -και πολύ ορθώς- η κατάθεση της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στις δυο ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχετε ανακοινώσει, ήτοι τις: protspartis@gmail.com & politikoprotspartis@gmail.com, για λόγους που, ενδεχόμενα συνίστανται στα κενά σε διοικητικό προσωπικό, μας γνωστοποιείται, κάθε φορά, αδυναμία αποστολής του εκδοθέντος πιστοποιητικού σε όποια ηλεκτρονική διεύθυνση επιθυμεί και δηλώσει ο ενδιαφερόμενος εκπρόσωπος της επιχείρησης.

Μας έχουν εκφραστεί διαμαρτυρίες από εκπροσώπους επιχειρήσεων, ότι ο μόνος τρόπος παραλαβής του πιστοποιητικού τους που τους προτείνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο είναι να μεταβούν οι ίδιοι ή κάποιος εκπρόσωπός του στο Πρωτοδικείο, και τούτο μάλιστα σε ανθρώπους που διαμένουν σε περιοχές που απέχουν δεκάδες χιλιόμετρα από τη Σπάρτη.

Επειδή στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47 Α/11-05-2015): Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις, ορίζονται:

Άρθρο 13 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων Δημοσίου - Ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων Δημοσίου

1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οφείλουν να διακινούν με ηλεκτρονικά μέσα και ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που εκδίδουν και διαχειρίζονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του ιδίου άρθρου του ιδίου νόμου (αρθ. 13 του Ν. 4325/2015), με τις οποίες τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3979/2011 που προέβλεπε ως δυνητική τη χρήση ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας ακόμη και στην περίπτωση που είχε ζητηθεί από πολίτες και επιχειρήσεις ο τρόπος αυτός, πλέον, και με την αντικατάσταση του ρήματος «μπορεί» από το ρήμα «οφείλει», η ηλεκτρονική επικοινωνία των φορέων του δημόσιου τομέα με πολίτες και επιχειρήσεις καθίσταται υποχρεωτική, εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα ή έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για την ηλεκτρονική τους επικοινωνία με το Δημόσιο.» (Δείτε την Εγκύκλιο ΕΔΩ).

Επειδή πλήθος διατάξεων του θεσμικού πλαισίου (λ.χ.: άρθρο 1 του Ν. 4250 - ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014) επιβάλλουν την υποχρεωτική αποδοχή, αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, ευκρινών φωτοαντίγραφων των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις Υπηρεσίες και Φορείς του Δημοσίου (περιλαμβανομένων και των Δικαστηρίων) ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Επειδή τα πιστοποιητικά που εκδίδει η υπηρεσία σας ουδεμία φυσική -έγχαρτη- χρήση και χρησιμότητα έχουν, με δεδομένο ότι, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτά σκανάρονται και αναρτώνται στις σχετικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες (ebs.eprocurement.gov.gr/ & www.ependyseis.gr/ κ.α.).

Επειδή θα πρέπει να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και οι περιττές επισκέψεις με φυσική παρουσία στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Σπάρτης πολιτών και εκπροσώπων επιχειρήσεων.

Επειδή, κάθε απόφαση και στοχευμένη ενέργεια προς την κατεύθυνση της προσέλευσης το δυνατόν λιγότερων πολιτών στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Σπάρτης είναι βέβαιο ότι συμβάλει στον υπέρτατο σκοπό της χώρας μας και ολόκληρης της ανθρωπότητας που είναι η μη διάδοση και διασπορά του κορωνοϊού Covid-19. Προς τούτο μάλιστα, και τα συναρμόδια Υπουργεία, από την αρχή της πανδημίας, εξέδωσαν σχετική ΚΥΑ «Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή λειτουργίας εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών» (ΦΕΚ Β΄1384/14-4-20), όπου ορίζεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση μεγαρόσημων για την αίτηση και τα πιστοποιητικά.

Κυρία Πρόεδρε

κατανοούμε απόλυτα και συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματα των Δικαστικών Υπαλλήλων της Δικαστικής Περιφέρειας Σπάρτης για συμπλήρωση των κενών σε σχέση με τον όγκο των εργασιών, όμως επιτρέψτε μας να επισημάνουμε ότι για την εργασία σκαναρίσματος μιας-δυο σελίδων, που είναι συνήθως αυτά τα πιστοποιητικά, δεν απαιτείται ούτε ακριβός ηλεκτρονικός/τεχνολογικός εξοπλισμός ούτε εξειδικευμένες γνώσεις από το χειριστή υπάλληλο· και το σημαντικότερο, ο μέσος όρος για το σκανάρισμα των σελίδων του πιστοποιητικού, την αποθήκευση και την αποστολή με e-mail στον παραλήπτη του ηλεκτρονικού αρχείου pdf δεν απαιτεί χρόνο παραπάνω από δυο λεπτά.

Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α

Παρακαλούμε,

για τις ενέργειές σας για την ηλεκτρονική αποστολή (με e-mail) προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, εφόσον αυτοί το αιτούνται και συγκατατίθενται, κάθε -έγχαρτου- εκδοθέντος από την υπηρεσία σας πιστοποιητικού».

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τα κρούσματα στην Αχαΐα

«Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» ζητά για την Διώρυγα της Κορίνθου ο Χρ. Δήμας

Εξαδάκτυλος: «Η Λακωνία δεν είναι έτοιμη για να βγει από τα αυστηρά μέτρα!»

Έκρηξη αγγελιών για πώληση ξενοδοχείων και στην Πελοπόννησο

Καλαμάτα: 35χρονη έπεσε από μπαλκόνι 5oυ ορόφου

Κάηκε αυτοκίνητο στο κέντρο της Σπάρτης! (video)