ΜΟΛΑΟΙ. Συνοπτικό διαγωνισμό, προκηρύσσει ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρ. Τριχείλης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) στον Δήμο.

Πιο συγκεκριμένα:

Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Μονεμβασιάς, προϋπολογισμού 39.680€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 25ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ημερομηνία και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μονεμβασίας στις 8/3, ημέρα Δευτέρα, και ώρα από 10:00 ως 11:00, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου ή με ταχυδρομικές υπηρεσίες, στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται

Ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, που δραστηριοποιούνται στην παροχή των σχετικών με τη διακήρυξη υπηρεσιών.

Εγγυήσεις – Χρόνος ισχύος προσφορών

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ).

Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για διάστημα 2 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Πληροφορίες

Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση, στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https//monemvasia.gov.gr

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθ. 21PROC008198377.

Η περίληψη της διακηρύξεως θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο https//sites.diavgeia.gov.gr.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γεώργιος Βασιλείου – τηλ: 2732360 542 & 579

papageo@monemvasia.gr, vasileiou@monemvasia.gr.

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Τεύχη Διαγωνισμού

Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών

Παράρτημα ΙΙΙ – Έντυπο Προσφοράς

Παράρτημα ΙV – Κριτήρια Αξιολόγησης

Παράρτημα V – Πίνακας Ομάδας Έργου