ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ. Εκσυγχρονίζεται το αρδευτικό δίκτυο της Δ.Ε. Μονεμβάσιας, με μια ένταξη έργου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 315.715 €.

Περί τίνος πρόκειται;

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση 509 παλμικών υδρομετρητών στο δίκτυο άρδευσης καλλιεργειών, και ειδικότερα, 409 στις Βελιές και 100 στα Τάλαντα.

Συμφέρει

Αναφέρεται ότι η ένταξη θα απαλλάξει τους παραγωγούς από το κόστος, «…δεδομένου ότι βάσει του Κανονισμού Άρδευσης, τη δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησής τους, κόστους 580 € μέσο όρο έκαστο, θα έπρεπε να την καταβάλλουν οι ίδιοι».

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μονεμβάσιας κ. Ηρακλη Τριχείλη:

«Σκοπός του έργου είναι η καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του δικτύου και ο ορθολογικός έλεγχος των υδάτινων πόρων.

Έτσι θα υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης ανταγωνιστικότητας της γεωργίας με την εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας.

Αυτές οι μέθοδοι, συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία και συνάδουν με τις κατευθύνσεις του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών υδατικών διαμερισμάτων που αφορούν την Περιφέρεια Πελοποννήσου».