ΣΠΑΡΤΗ. Την Τρίτη 13/4 και την Πέμπτη 15/4, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης.

Σημειώνεται πως οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Θέματα Τρίτης 13/4

Ώρα 19:30

1. «Έγκριση ή μη της αριθ. 35/16-3-2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης (ΔΕΥΑΣ) με θέμα “Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑΣ” ».

2. «Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2021-2022” - ανάδειξη προσωρινού αναδόχου”».

3. «Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού του Διαγωνισμού για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED Δ.Ε. Σπάρτης” (αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 103811 ) ».

4. «Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών “Καθαρισμός δημοτικών οδών, κοιμητηρίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων”».

5. «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών για την εκτέλεση των εργασιών για τον καθαρισμό δημοτικών οδών, κοιμητηρίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 2021».

6. «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ”».

7. «Περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων για το μήνα Μάρτιο έτους 2021».

8. «Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια κρέατος και τσουρεκιών ενόψει γιορτών του Πάσχα 2021 για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου».


Ώρα 20:30

«Ορισμός μελών επιτροπής για προσωρινή και οριστική παραλαβή έργου με τίτλο “Περίφραξη Οικοπέδων”».

Θέμα Πέμπτης 15/4

Ώρα 11:00

«Περί του κατ΄ εξαίρεση διορισμού Δικηγόρου Αθηνών προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σπάρτης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».