ΜΟΛΑΟΙ.Ο Ηρακλής Τριχείλης, Δήμαρχος Μονεμβασίας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 591.960,41 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός:Μολάοι

Ταχ.Κωδ.:23052

Τηλ.:2732360581

E-mail: sofia@molaoi.gr

Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί», της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και της μελέτης από το γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή κατηγορία Οδοποιίας & Οικοδομικών.

Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Η προθεσμία εκτέλεσης έργου είναι 120 ημέρες.

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Παραλαβή προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 10η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00.

Η ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 14η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ.

Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα μηνών.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών

Ελληνική

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και από έσοδα από ανεμογεννήτριες.

Εγγυητική συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί των δημοπρατούμενων εργασιών της μελέτης, δηλαδή το ποσό των 11.839,20 €.

Προκήρυξη https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-14_odopoiia_dimou_monemvasias-prokiriksi.pdf

Διακήρυξη https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-14_odopoiia_dimou_monemvasias-diakiriksi.pdf

Τεχνική περιγραφή https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-14_odopoiia_dimou_monemvasias-texniki_perigrafi.pdf

Προϋπολογισμός μελέτης https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-14_odopoiia_dimou_monemvasias-proipologismos.pdf

Τιμολόγιο μελέτης https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-14_odopoiia_dimou_monemvasias-timologio.pdf

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-14_odopoiia_dimou_monemvasias-geniki_sigrafi_ypoxreoseon.pdf

Ειδική υπογραφή υποχρεώσεων https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-14_odopoiia_dimou_monemvasias-idiki_sygrafi_ypoxreoseon.pdf

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-14_odopoiia_dimou_monemvasias-teyd.pdf

[Δείτε στο notospress.gr καθημερινά όλες τις ειδήσεις για τη Λακωνία στην ενότητα «Συμβαίνει στο νησί του Πέλοπα»]