ΠΑΤΡΑ. Με θέμα την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων από το Δήμο σε πληγέντες της πυρκαγιάς της 28 Ιουλίου 2021, στις περιοχές Καρυά, Ελεκίστρα, Σούλι, συνεδριάζει την Τρίτη 3 Αυγούστου στις 9 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων.

Στην εισήγησή της για το θέμα η Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, θα προτείνει το εξής σχέδιο απόφασης:

«Σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ.2 του Ν.3463/06, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 51 του Ν.4483/17 και τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.4795/21, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους, τρίτεκνους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Στον προϋπολογισμού του Δήμου μας εγγράφηκε στον Κ.Α. 00-6733.00001 πίστωση ύψους 15.000,00 € για χρηματικό βοήθημα σε άπορους δημότες.

Σύμφωνα με την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19:

«Ο Δήμαρχος:[...] «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού."

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:"2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.»

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική Έκθεση του Ν.4555/18 ως χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί το άρθρο 202 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, περί παροχής επιχορηγήσεων και βοηθημάτων: η αρχική εγγραφή στον προϋπολογισµό καθορίζει το ύψος του συνολικού προς διάθεση χρηματικού ποσού, όµως από τη φύση της δεν μπορεί να καθορίζει τους τελικούς δικαιούχους.

Οπότε, εν προκειμένω, απαιτείται προς τούτο απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πριν τη διάθεση πίστωσης από τον Δήµαρχο.

Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους είναι γενική παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων στους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι έχουν ανάγκη από εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών συνολικού ποσού ύψους 4.200 ευρώ, σε νοικοκυριά των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου 2021 και περιήλθαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

το άρθρο 202 του Ν.3463/06

το άρθρο 203 του Ν.4555/18

την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19

τη σοβαρή και έκτακτη ανάγκη των κατοίκων των περιοχών Καρυά, Σούλι, Ελεκίστρα

Την υπ’ αριθ. 46/2021 (ΑΔΑ:ΨΚΟ8ΩΞΙ-Τ0Η) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάρτιση του Π/Υ και την υπ’ αριθ.32063/4-3-2021 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την επικύρωσή του (ΑΔΑ:ΨΧΑΧΟΡ1Φ-ΟΓΝ)

την εγγεγραμμένη πίστωση 15.000,00 € στον Κ.Α. 00-6733.00001

τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00-6733.00001 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 ως εξής: 4.200 ευρώ, ως εφάπαξ χορήγηση από το Δήμο επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε νοικοκυριά των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου 2021 και περιήλθαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις