ΣΠΑΡΤΗ. Την Τρίτη 5/4 (19:30), συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης, με 12 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέματα

 1. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης
 2. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης
 3. Έγκριση Πρακτικού (2ο Πρακτικό) της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων»
 4. Περί μερικής ανάκλησης της αριθ. 95-2022 Α.Ο.Ε.(ΨΡΑ3Ω1Ν-1ΝΛ)Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου έτους 2022 σε Κοινότητες του Δήμου Σπάρτης και καθορισμού θέσεων, καθηκόντων και αμοιβής υδρονομέων άρδευσης
 5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και συμβάσεων υπηρεσιών για το έτος 2022
 6. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2022
 7. Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
 8. Περί έγκρισης εναρμόνισης καταστατικού της εταιρείας: «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και λειτουργίας της και ως «Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού» (βάσει του Ν. 4875/2021)»
 9. Περί έγκρισης εναρμόνισης καταστατικού της εταιρείας: «ΜΟΡΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία, Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και λειτουργίας της και ως «Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού» (βάσει του Ν. 4875/2021)
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 στην υπηρεσία Νεκροταφείων
 11. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση του έργου «Ο ζωγράφος του 1821, Παναγιώτης Ζωγράφος και το έργο του “Ζωντανεύουν” στη Σπάρτη» ενταγμένου στο πρόγραμμα «Αντώνιος Τρίτσης.
 12. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση του έργου: «Αστική αναζωογόνηση της πόλης της Σπάρτης» ενταγμένου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (ΑΤ06)