ΣΚΑΛΑ. Ο Δήμαρχος Ευρώτα, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των νόμων, καλεί όσους επιθυμούν να διορισθούν ως υδρονομείς στον Δήμο Ευρώτα, για τη φετινή αρδευτική περίοδο 2022 και ειδικότερα,

 • στη 1 θέση Υδρονομέα της Τ.Κ. Περιστερίου και
 • στη 1 θέση Υδρονομέα στη Δ.Ε. Κροκεών

να υποβάλουν σχετική αίτηση, στον Δήμο Ευρώτα, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, (Δημοτικό κτίριο Σκάλας, Διεύθυνση: Ι. Λιναρδάκου 5, Σκάλα Λακωνίας, Τ.Κ: 23051, Υπόψη Θεοδώρας Χαγιά, τηλ. 2735 3 60020, email:xagia@1499.syzefxis.gov.gr),

έως και τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022.

 • Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση για μία θέση υδρονομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει,

 • να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και
 • να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60ο

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι,

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ).
 4. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α).
 5. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ.
 6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού όπου φαίνεται ως πρώτος δικαιούχος.
 7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία),
 8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 περί ικανότητας ανάγνωσης και γραφής (χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου).
 9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου) και
 10. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, περί μη απόλυσης από άλλη θέση υπαλλήλου, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του (χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου).
 • Δεν δύνανται να εκλεγούν οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Σχετ.: (α) η με αρ. 19/14.03.2021 (ΑΔΑ: 9ΕΠΦΩΡΛ-ΓΞΠ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 44702/06.04.2022 (ΑΔΑ:9ΚΩ1ΟΡ1Φ-Ψ90) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και

(β) η με αρ. 42/14.03.2022 (ΑΔΑ:ΨΖΗ2ΩΡΛ-Κ29) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 44695/06.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΞΒΟΡ1Φ-251) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Έντυπο της αίτησης και των υπεύθυνων δηλώσεων θα αναρτηθούν προς διευκόλυνση των υποψηφίων στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα http://www.evrotas.gov.gr.

Δες την Αίτηση Πρόσληψης

Δες την Υπεύθυνη Δήλωση Άρθρου 16 Ν. 35842007

Δες την Υπεύθυνη Δήλωση – Γνώση γραφής και ανάγνωσης

Δες την Υπεύθυνη Δήλωση – Περί μη απόλυσης από άλλη θέση