ΛΑΚΩΝΙΑ. Την αμέριστη συμπαράστασή τους εκφράζουν το ΝΤ Λακωνίας της ΑΔΕΔΥ και η ΕΛΜΕ Λακωνίας, προς τους αδιόριστους επιτυχόντες εκπαιδευτικούς των γραπτών διαγωνισμών ΑΣΕΠ 2004, 2006 και 2008, στηρίζοντας το δίκαιο αίτημά τους – αφού δικαιώθηκε δικαστικά – και απαιτώντας από την Κυβέρνηση να προχωρήσει στον αναδρομικό διορισμό τους…

Υπογραμμίζουμε πως το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις στο όνομά τους, το ΣτΕ αναγνωρίζει το δικαίωμα αναδρομικού διορισμού σε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, επιτυχόντων των γραπτών διαγωνισμών ΑΣΕΠ 2004, 2006 και 2008.

Θέμα: «Εκτέλεση των υπ’ αρ. 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 2341, 2342/2022 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεων αναδρομικού διορισμού εκπαιδευτικών επιτυχόντων των γραπτών διαγωνισμών ΑΣΕΠ 2004, 2006 και 2008»

«Σε συνέχεια των τοποθετήσεων της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κεραμέως, ότι ζητήματα διορισμού εκπαιδευτικών επιτυχόντων των παλαιότερων γραπτών διαγωνισμών ΑΣΕΠ θα αντιμετωπιστούν από το Υπουργείο σε περίπτωση που εκδοθούν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις στο όνομά τους σε συνέχεια του διορισμού συναδέλφων τους με το άρ. 73 του ν. 4589/2019, θέτουμε υπόψη σας την πρόσφατη έκδοση σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για επιτυχόντες εκπαιδευτικούς των ανωτέρω διαγωνισμών και ειδικότερα:

Ι. Με την έκδοση της ΣτΕ Ολομ. 527/2015 απόφασης καθώς και με τις όμοιες υπ’ αρ. ΣτΕ 2345/2016 και 2491-2492/2015 αποφάσεις διαπιστώθηκαν παραλείψεις επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008, 2006 και 2004 αντίστοιχα από διορισμούς, λόγω της ποσόστωσης 60% - 40% και της κατάληψης των θέσεών τους από άλλους εκπαιδευτικούς. Επομένως, συνέτρεχε από την έκδοση των αποφάσεων αυτών η ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των αδικηθέντων επιτυχόντων. Ωστόσο η Πολιτεία δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας και των αδικημένων εκπαιδευτικών.

Έτσι, όσοι πληροφορήθηκαν την ύπαρξη των αποφάσεων αυτών εξαναγκάστηκαν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη. Επί των προσφυγών αυτών, δημοσιεύθηκαν αμετάκλητες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (στο εξής ΔΕΑ), με τις οποίες ακυρώθηκαν οι απορριπτικές απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας επί αιτήσεών τους για διορισμό, που υπεβλήθησαν κατ΄ επίκληση των ανωτέρω αποφάσεων του ΣτΕ. Με τις αποφάσεις αυτές το ΔΕΑ είχε κρίνει ότι οι αιτήσεις των συναδέλφων υποβλήθηκαν ενώπιον του Υπουργείου εντός εύλογου χρόνου από τις ανωτέρω αποφάσεις και επομένως η Διοίκηση υποχρεούνταν να αποφανθεί επί του αιτήματός τους.

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Σε συνέχεια των αποφάσεων αυτών θεσπίστηκε η διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4589/2019, με την οποία διορίστηκαν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί 457 επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 οι οποίοι περιλαμβάνονταν στις ανωτέρω αποφάσεις, εξαιρούμενοι από την υποχρεωτική διετή παραμονή στη θέση διορισμού τους δυνάμει του άρ. 252 του ν. 4610/2019.

Παράλληλα, όμοιες δικές μας αιτήσεις ακύρωσης (των επιτυχόντων δηλ. ΑΣΕΠ 2004, 2006 και 2008) απορρίφθηκαν από το ΔΕΑ, για το λόγο ότι η αίτησή μας υπεβλήθη στο Υπουργείο πέραν του εύλογου χρόνου.

  • Ωστόσο, πρόσφατα δημοσιεύθηκαν οι υπ’ αρ. ΣτΕ 1730, 1731, 1732, 1733, 1735, 1736, 1737, 2341, 2342/2022 αποφάσεις, με τις οποίες έγιναν δεκτές οι αντίστοιχες εφέσεις μας και εξαφανίστηκαν οι ως άνω αποφάσεις του ΔΕΑ. Έτσι, το ζήτημα του αναδρομικού διορισμού μας εκκρεμεί σήμερα ενώπιον της Υπουργού.

Για την πλήρη εκκαθάριση των νομικών και πραγματικών ζητημάτων που ανακύπτουν στην συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς και προς αντίκρουση των αναφερόμενων από το Υπουργείο ότι πρόκειται, τάχα, απλώς για “επιλέξιμους” και ότι σε περίπτωση διορισμού τους θα υπάρχουν ζητήματα νομιμότητας, και εν αναμονή της τοποθέτησης της ηγεσίας του Υπουργείου επί του θέματος, θέτουμε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα:

(1ον) α. Δεν πρόκειται απλά για “επιλέξιμους” επιτυχόντες εκπαιδευτικούς αλλά για διοριστέους εκπαιδευτικούς οι οποίοι σύμφωνα με τις υπ’ αρ. ΣτΕ Ολομ. 527/2015 και ΣτΕ 2491-92/2015 αποφάσεις έπρεπε να είχαμε διοριστεί γιατί τη θέση μας κατέλαβαν άλλοι εκπαιδευτικοί με αντισυνταγματικό τρόπο (60%-40%) και γιατί έπρεπε να διορίζονται εκπαιδευτικοί αποκλειστικά και μόνο από τους πίνακες του ΑΣΕΠ. Επίσης παραλειφτήκαμε και το 2019, όπως αναφέρεται κατωτέρω. Επομένως, έχουμε ήδη επιλεγεί από την έννομη τάξη.

β. Μάλιστα, έχουμε αξιώσεις για τους μισθούς που στερηθήκαμε και ήδη εκδίδονται από τα Διοικητικά Δικαστήρια αποφάσεις που επιδικάζουν τους μισθούς αυτούς επειδή, παραμένουμε αδιόριστοι.

(2ον) Ξεκινήσαμε τη διεκδίκηση του διορισμού μας μαζί με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν το 2019 και θα είχαμε και εμείς διοριστεί ήδη από τότε εάν και αποφάσεις μας είχαν καταστεί αμετάκλητες το έτος εκείνο. Επομένως, από καθαρά τυχαίο γεγονός και εξαιτίας τόσο της καθυστέρησης της Δικαιοσύνης όσο και του χρονικού περιορισμού που εσφαλμένα, όπως κρίθηκε (βλ. ΔΕΑ 2537/2020), έθεσε ο Νομοθέτης, δεν περιληφθήκαμε και εμείς στους διορισμούς του άρθρου 73 του ν. 4589/2019. Εξάλλου, σε ίδια ακριβώς υπόθεση εξεδόθη η υπ‘ αρ. 2537/2020 απόφαση του ΔΕΑ που δικαιώνει εκπαιδευτικό που εξέδωσε αμετάκλητη απόφαση μετά το 2019 και ο οποίος διορίστηκε μάλιστα με το υπ’ αρ. ΦΕΚ 1419/τ. Γ’/25.6.2021 από την παρούσα ηγεσία.

(3ον) Οι διορισμοί που έλαβαν χώρα δυνάμει του άρ. 73 του ν. 4589/2019 έχουν κριθεί νόμιμοι και συνταγματικοί από την Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ’ αρ. 1834/2021 απόφαση, η οποία έθεσε ως κριτήριο διορισμού βάσει της διάταξης αυτής, την κατάταξη σε πίνακα ΑΣΕΠ. Επίσης, οι διορισμοί αυτοί έχουν ως έρεισμα και την υπ’ αρ. ΣτΕ Ολομ. 527/2015 καθώς και τις ΣτΕ 2491-92/2015 αποφάσεις, που εντόπισαν τις σχετικές παραλείψεις.

  • Κατά συνέπεια, οποιοσδήποτε διορισμός γίνει με όμοιες αποφάσεις που είχαν και οι διορισμένοι το 2019 είναι αυτονόητος, συνταγματικός και αποκαθιστά την ισότητα ανάμεσα στους ως άνω εκπαιδευτικούς και σε εκείνους που εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το ΣτΕ, και στον ίδιο χρόνο προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ήδη από το 2015 και εξέδωσαν ίδιες αποφάσεις, όπως εμείς.

(ΙΙ). Μάλιστα ο διορισμός μας μπορεί να είναι αναδρομικός ακριβώς λόγω της διατύπωσης του Δικαστηρίου στις αποφάσεις μας και σύμφωνα με τις σκέψεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (βλ. ΣτΕ Ολομ. 1834/2021) διότι:

(1ον) Η Ολομέλεια στέρησε την αναδρομικότητα στην περίπτωση των συναδέλφων που διορίστηκαν με το άρ. 73 του ν. 4589/2019, διότι υπήρχαν δικαιώματα τρίτων που θα θίγονταν, αφενός εκείνων των εκπαιδευτικών που κατέλαβαν τις θέσεις τους λόγω των αντισυνταγματικών διορισμών και οι οποίοι δεν μπορούσαν να απολυθούν με την ανάκληση των αποφάσεων διορισμού τους, όπως είχε ζητηθεί, αφετέρου των διοριστέων του διαγωνισμού, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι διορισμένοι σε προγενέστερο χρόνο από τους επιτυχόντες.

Αυτό οφειλόταν στη διατύπωση των δικών τους αποφάσεων που ανέφεραν ότι δεν μπορεί να γίνει πλήρης ανάκληση των πράξεων, ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα· δηλαδή έπρεπε είτε να διοριστούν αναδρομικά είτε να μην διοριστούν, χωρίς καμία ενδιάμεση πρόβλεψη.

(2ον) Εν προκειμένω, οι δικές μας αποφάσεις που είναι αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου (ΣτΕ), προέβλεψαν - και μάλιστα σκόπιμα συμπληρώνοντας τη σχετική νομολογία - την εν μέρει ανάκληση, δηλαδή να μπορούμε να διοριστούμε σε χρόνο μεταγενέστερο από το χρόνο διορισμού των παλαιών διορισμένων καθώς και των διοριστέων των οικείων κλάδων. Με τον τρόπο αυτόν ξεπερνώνται οι όποιες δικαιολογίες θα υπήρχαν για να μην διοριστούμε, όπως στο παρελθόν που η διατύπωση των αρχικών αποφάσεων όριζε ότι υπάρχει μόνο δυνατότητα είτε για εν όλω ανάκληση είτε για καθόλου ανάκληση.

(3ον) Έτσι υποδεικνύεται ότι μπορεί ο διορισμός να έχει αναδρομικότητα, όχι πλήρη αλλά μερική. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο διορισμός πρέπει να είναι προγενέστερος του έτους 2019, σημείου διορισμού των υπόλοιπων εκπαιδευτικών, που ήδη έχουν διοριστεί βάσει του άρ. 73 του ν. 4589/2019 και τελούν σε πανομοιότυπες συνθήκες με εμάς.

Επομένως, σήμερα μπορεί και οφείλει το Υπουργείο Παιδείας να μας διορίσει αναδρομικά, αρκεί να πληρούνται οι δύο προϋποθέσεις που έθεσε η υπ’ αρ. ΣτΕ Ολομ. 1834/2021 απόφαση, δηλαδή να μην απολύονται οι παλαιοί αντισυνταγματικά διορισμένοι και ο διορισμός μας να γίνεται αναδρομικά μεν αλλά σε χρόνο μεταγενέστερο του διορισμού των διοριστέων της ειδικότητάς μας, πράγμα που δεν μπορεί να αρνηθεί η Διοίκηση, καθόσον δεν θα ευρίσκει κάποια αιτιολογία για την άρνηση αυτή και ούτε και υπάρχει από τις διατυπώσεις των αποφάσεων.

Εφόσον, λοιπόν, διευκρινίζονται τα παραπάνω, το Υπουργείο όχι μόνο δεν έχει κώλυμα να διορίσει αλλά και έχει τη νομική και πολιτική υποχρέωση να το πράξει.

Θα ήταν αδιανόητο να ξαναστείλει με τυχόν άρνησή του στα Δικαστήρια εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν προσφύγει από το 2015 και έπραξαν όπως έλεγε η Υπουργός, δηλαδή προσκόμισαν δικαστικές αποφάσεις, και να τους εξωθήσει έτσι σε νέα δικαστική διαδικασία.

Αυτό πλέον θα συνιστούσε κακοποίηση μιας ομάδας εκπαιδευτικών, οι οποίοι, ενώ έχουν παραλειφθεί από διορισμούς περισσότερες φορές, έχουν επιλεγεί με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ, έχουν δει άλλους εκπαιδευτικούς που έχουν καταταγεί σε χαμηλότερες σειρές στον ίδιο πίνακα με αυτούς να παίρνουν τις θέσεις τους, έχουν πράξει ακριβώς ό,τι τους ζήτησε η Πολιτεία, προσέφυγαν εμπρόθεσμα και εξέδωσαν αμετάκλητες αποφάσεις, και παρ’ όλα αυτά η Πολιτεία εξακολουθεί μέχρι σήμερα να τους αντιμετωπίζει ως μη υπάρχοντες. Σε κανένα κράτος Δικαίου δεν επιτρέπεται, τη στιγμή που η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου καθώς και πλήθος άλλων Δικαστηρίων έχουν δεχθεί τις παραλείψεις, να κλείνει τα μάτια και να φοβάται να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

  • Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε την υποστήριξή σας για τον αναδρομικό διορισμό μας και μέσω αυτού την αποκατάσταση της αξιοκρατίας, της ισότητας, της νομιμότητας για τους δικαιωθέντες με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ επιτυχόντες ΑΣΕΠ 2004, 2006, 2008.»

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις