ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε ερώτηση με θέμα: «Αποκλεισμός των κατοίκων της Μεγαλόπολης Αρκαδίας αλλά και των υπολοίπων κατοίκων της χώρας από την επιπλέον μοριοδότηση εντοπιότητας για πρόσληψη στο Δημόσιο στα πλαίσια της απολιγνιτοποίησης».

Δείτε τι απαντά ο υπουργός Μάκης Βορίδης: «Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών της Χώρας που τελούν υπό απολιγνιτοποίηση και ιδίως των κατοίκων αυτών, το Υπουργείο Εσωτερικών θα προωθήσει νομοθετική ρύθμιση ούτως ώστε όλες οι περιοχές αυτές να συμπεριληφθούν στις περιοχές για τις οποίες εφαρμόζεται το κριτήριο της εντοπιότητας, σύμφωνα με το σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο»

Αναλυτικά η απάντηση του υπουργού στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης έχει ως εξής:

«Σε απάντηση της 3819/2-2-2021 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής ομάδας Ελληνική Λύση, κ.κ. Κυριάκος Βελόπουλος και Κωννσταντίνος Χήτας με θέμα: «Αποκλεισμός των κατοίκων της Μεγαλόπολης Αρκαδίας αλλά και των υπολοίπων κατοίκων της χώρας από την επιπλέον μοριοδότηση εντοπιότητας για πρόσληψη στο Δημόσιο στα πλαίσια της απολιγνιτοποίησης» σας ενημερώνουμε ότι:

Βασική αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών είναι οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα, να καλύπτονται με την πρόσληψη τακτικού προσωπικού μέσα από διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες που θα διενεργούνται από το ΑΣΕΠ ως Ανεξάρτητη Συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή, αρμόδια για τις προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Τα θεσπιζόμενα κριτήρια πρόσληψης, όσο και ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας που διενεργείται από το ΑΣΕΠ, πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσληψης - διορισμού σε όλους τους Έλληνες πολίτες με βασικές αρχές την αξιοκρατία, αντικειμενικότητα και διαφάνεια για την είσοδο στη δημόσια διοίκηση.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και προκειμένου να βελτιωθεί το υφιστάμενο σύστημα προσλήψεων, ψηφίστηκε ο Ν. 4765/21«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α76/15-01-2021). Με τις διατάξεις του ν. 4765/2021, επιδιώκεται η αναδιαμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα με απώτερο στόχο την πλήρωση θέσεων προσωπικού με τους καταλληλότερους εκ των υποψηφίων που μετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ενισχύοντας περαιτέρω το πολύτιμο κεκτημένο της διαφάνειας, αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας στην επιλογή του ζητούμενου προσωπικού.

Ειδικότερα, με τις νέες ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου επιδιώκεται η

αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, της ανάγκης μετάβασης από ένα σύστημα προσλήψεων με σχεδόν αποκλειστική έμφαση στα τυπικά προσόντα, σε ένα σύστημα σύγχρονων διαγωνιστικών διαδικασιών που εξετάζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εργασιακή αποτελεσματικότητα των διαγωνιζομένων, ώστε να επιλέγονται οι καταλληλότεροι εξ αυτών.

Στη παρ.1 του άρθρου 12 «Προσαυξήσεις βάσει τυπικών προσόντων και εντοπιότητας», η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. προσαυξάνεται, μεταξύ άλλων, κατά: «στ)είκοσι (20) μονάδες για τους μόνιμους κατοίκους των: στα) Μικρών νησιωτικών Δήμων.

στβ) Μικρών ηπειρωτικών και μικρών ορεινών Δήμων.

στγ) Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

στδ) Μεσαίων ηπειρωτικών Δήμων, καθώς και μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

ζ)δέκα (10) μονάδες για τους μόνιμους κατοίκους των:

ζα) Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων, εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, καθώς και όσων υπάγονται στην υποπερ. δγ) της περ. δ' της παρ. 2.

ζβ) Μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.

ζγ) Μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών με πληθυσμό έως είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και όσων υπάγονται στις υποπερ. στδ) της περ. στ' και ζβ) της παρούσας περίπτωσης.

Η διάκριση των Δήμων στις ως άνω κατηγορίες των περ. στ' και ζ' γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4555/2018 (Α' 133). Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται σύμφωνα με τις περ. στ' και ζ', εφόσον ως μόνιμοι κάτοι κοι των Δήμων των ανωτέρω περιπτώσεων δηλώνουν ότι επιθυμούν τον διορισμό τους δεσμευόμενοι να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις που προκηρύσσονται στις ως άνω περιοχές και αφορούν υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 2 που εδρεύουν στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα ή Δήμο ή νησί. Για την εφαρμογή των περ. στ' και ζ' ως μόνιμη κατοικία νοείται η κατοικία, όπως ορίζεται και αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α' 114), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 188 του ν. 4674/2020 (Α' 256). Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών ταξινομούνται οι Δήμοι στις κατηγορίες των περ. στ' και ζ'. Οιαδήποτε μεταβολή στον πληθυσμό που επιδρά στην κατά τα ως άνω ταξινόμηση των Δήμων συνεπάγεται την αμελλητί έκδοση νέας διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Εσωτερικών.».

Στις διατάξεις του άρθρου 29 «Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας» ορίζεται ότι οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κατηγορίες Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων , μεταξύ των οποίων: « Εντοπιότητα: Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων των περ. στ' και ζ' της παρ. 1 του άρθρου 12, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 που προκηρύσσονται στις ως άνω περιοχές και δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία στις θέσεις αυτές και εφόσον αυτές αφορούν υπηρεσίες που εδρεύουν στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα ή Δήμο ή νησί. Η πρόταξη λόγω εντοπιότητας ισχύει μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης (κύριου ή επικουρικού). Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται και για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (κατηγορία Υ.Ε.).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40, στα κριτήρια μοριοδότησης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών προβλέπεται, σε κάθε περίπτωση, να προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων των περ. στ' και ζ' της παρ. 1 του άρθρου 12, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 που προκηρύσσονται στις ως άνω περιοχές και δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία στις θέσεις αυτές και εφόσον αυτές αφορούν υπηρεσίες που εδρεύουν στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα ή Δήμο ή νησί. Η πρόταξη λόγω εντοπιότητας ισχύει μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης, κύριου ή επικουρικού.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών της Χώρας που τελούν υπό απολιγνιτοποίηση και ιδίως των κατοίκων αυτών, το Υπουργείο Εσωτερικών θα προωθήσει νομοθετική ρύθμιση ούτως ώστε όλες οι περιοχές αυτές να συμπεριληφθούν στις περιοχές για τις οποίες εφαρμόζεται το κριτήριο της εντοπιότητας, σύμφωνα με το σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο».