ΣΠΑΡΤΗ. Με έμμεσες αιχμές ότι οι προηγούμενοι δεν είχαν ορθολογική διαχείριση και με την διαπίστωση ότι σήμερα το Νοσοκομείο Σπάρτης μπορεί να καλύψει από το ταμείο του 2,5 φορές τις ανάγκες του ο διοικητής Σ. Μπότσιος, επιλέγοντας το facebook, ενημερώνει τους πολίτες. Μάλιστα καλεί κάποιους να μαζευτούν…
«Το Γ.Ν. Λακωνίας ολοκλήρωσε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που έχει θεσπίσει το αρμόδιο Υπουργείο την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2018 και για τις δύο νοσηλευτικές του μονάδες (Σπάρτης και Μολάων) καθώς και τον υποχρεωτικό έλεγχο αυτών από Ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.
Όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018 τα βασικά οικονομικά μεγέθη που μας δείχνουν τις οικονομικές επιδόσεις και την πορεία του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, σε ενοποιημένη βάση , κατά την χρήση 2018 έχουν ως εξής:

• Τα συνολικά έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και επιχορηγήσεις της χρήσεως 2018 ανήλθαν σε € 25.466.563 έναντι € 23.793.093 της προηγούμενης χρήσεως και σημείωσαν αύξηση € 1.733.470 ή σε ποσοστό 7,3 %. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε κατά την χρήση 2018 μια σημαντική συγκράτηση - περιορισμός των εξόδων και εξοθρολογισμός των προμηθειών, με αποτέλεσμα τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως να παρουσιάζουν λογιστικό πλεόνασμα της τάξεως των € 4.720.972 βελτιωμένο κατά € 1.340.952 ή σε ποσοστό 39,67%.

• Τα διαθέσιμα ανέρχονται την 31-12-2018 σε € 7.525.256 και είναι αυξημένα σε σχέση με την 31-12-2017 κατά € 552.154 ή σε ποσοστό 7,91 %.

• Οι υποχρεώσεις σε Προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, την 31/12/2018 ανέρχονται σε 2.962.371 €.

• Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας (ταμειακά διαθέσιμα / υποχρεώσεις) του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, σε ενοποιημένη βάση , ανέρχεται σε 2,54 μονάδες , δηλαδή το Γ.Ν. Λακωνίας διαθέτει άμεσα ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις υποχρεώσεις του 2,54 φορές !!!
Λοιπόν μαζευτείτε όλοι εσείς που προσπαθείτε να παρουσιάσετε εικόνα καμμένης γης για να δικαιολογήσετε την επερχόμενη επίθεση, γιατί μπορεί τα ΜΜΕ να είναι δικά σας, το έργο όμως και η αλήθεια είναι δικά μας ,και δεν μπορείτε να τα θάψετε!
Άντε μπράβο...»

Τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά και αξιοπρόσεκτα. Ωστόσο το ερώτημα που πάντα έχει ο πολίτης – και δεν αφορά τον σημερινό Διοικητή και κάθε Διοικητή του ΕΣΥ – είναι γιατί το σύστημα έχει δομηθεί έτσι ώστε ακόμα και όταν υπάρχουν χρήματα να υπάρχουν ελλείψεις σε βάρος των υπηρεσιών υγείας στον πολίτη..; Ποιο είναι το νόημα η Διοίκηση να εξασφαλίζει ταμείο αλλά να μην μπορεί να στελεχώσει το Νοσοκομείο;