ΣΠΑΡΤΗ. «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Συνδέσμου “ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ”, συναισθανόμενο τις υποχρεώσεις του έναντι των Αθλητών, που είχαν δηλώσει συμμετοχή και είχαν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για να λάβουν μέρος στον Αγώνα του 2020, αποφάσισε στον Αγώνα που θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2021 να λάβουν μέρος οι Αθλητές που θα προέρχονται από τις παρακάτω τέσσερις (4) ομάδες που ήδη δημιουργήθηκαν από τις καταστάσεις του 2020».

Αυτό αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, στην Ειδική Έκδοση Αναγγελίας του Αγώνα για το 2021, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί εφέτος, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου.

Οι 4 ομάδες

  • Η 1η Ομάδα περιλαμβάνει τους Αθλητές οι οποίοι έχουν στείλει Entry Form και είχαν πληρώσει το παράβολο συμμετοχής τους. Από την ομάδα αυτή θα συμμετέχουν αυτομάτως οι Αθλητές οι οποίοι δεν ακύρωσαν την συμμετοχή τους και δεν είχαν ζητήσει να τους επιστραφούν τα χρήματα από το παράβολο συμμετοχής.
  • Η 2η Ομάδα, περιλαμβάνει τους Αθλητές που έχουν στείλει μόνο το Entry Form τους.

Από τους Αθλητές αυτούς θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι πληρούν τα κριτήρια για τον Αγώνα του 2021 και θα καταθέσουν το παράβολο της συμμετοχής τους μέχρι την 15η Φεβρουάριου 2021.

  • Η 3η Ομάδα περιλαμβάνει τους Αθλητές οι οποίοι δεν έχουν στείλει το Entry Form τους και δεν πλήρωσαν το παράβολο συμμετοχής. Οι Αθλητές αυτοί θεωρείται ότι ακύρωσαν την συμμετοχή τους.
  • Η 4η Ομάδα περιλαμβάνει Αθλητές από την λίστα αναμονής του 2020.

Οι Αθλητές αυτοί θα καλούνται να καλύψουν τις κενές θέσεις με τη σειρά που έχουν με την προϋπόθεσή ότι θα πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για τον Αγώνα του 2021 και θα καταβάλουν εντός της υποδειχθείσης προθεσμίας το παράβολο συμμετοχής τους.

Ιδιαιτέρως δε επισημαίνεται πως, «…σε κάθε περίπτωση θα ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης του αριθμού των 400 συμμετοχών μόνο όταν βελτιωθούν οι υγειονομικοί όροι σχετικά με τον Covid-19 στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως».

Επιπλέον, Αθλητές που θα κληθούν από την λίστα αναμονής να συμμετάσχουν στον αγώνα του 2021 και δεν ανταποκριθούν, χάνουν το δικαίωμα του διπλού κλήρου.

Αθλητές οι οποίοι δεν θα κληθούν από την λίστα αναμονής του 2020 δικαιούνται για τον αγώνα του 2022 διπλό κλήρο.

Όροι Συμμετοχής Αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2021

1ο Κεφάλαιο

Προϋποθέσεις συμμετοχής (όρια – κριτήρια) στον Αγώνα 2021

Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» 2021 έχουν οι δρομείς από την 2η Ομάδα και 4η Ομάδα της ειδικής έκδοσης αναγγελίας 2021 που πληρούν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Όρια-Κριτήρια), εκτός αυτών που συμμετέχουν αυτομάτως από την 1η Ομάδα.

Διεθνείς Αγώνες

α) Να έχουν καλύψει απόσταση τουλάχιστον 120 χλμ. οι άνδρες ή 110 χλμ. οι γυναίκες σε αγώνα 12 ωρών

β) Να έχουν τερματίσει αγώνα 100 μιλίων εντός 21:00 ωρών οι άνδρες ή 22:00 ωρών οι γυναίκες

γ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Western States 100 μιλίων εντός 24:00 ωρών οι άνδρες ή 25:00 ωρών οι γυναίκες

δ) Να έχουν καλύψει απόσταση τουλάχιστον 180 χλμ. οι άνδρες ή 170 χλμ. οι γυναίκες σε αγώνα 24 ωρών

ε) Να έχουν τερματίσει αγώνα non-stop 200-220 χλμ. εντός 29:00 ωρών οι άνδρες ή 30:00 ωρών οι γυναίκες

στ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Ultra Balaton 221 χλμ. εντός 31:00 ωρών οι άνδρες ή 32:00 ωρών οι γυναίκες

ζ) Να έχουν τερματίσει αγώνα non-stop μεγαλύτερο των 220 χλμ. εντός 36:00 ωρών οι άνδρες ή 37:00 ωρών οι γυναίκες

η) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Badwater εντός 39:00 ωρών οι άνδρες ή 40:00 ωρών οι γυναίκες.

θ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Grand Union Canal Race εντός 34:00 ωρών οι άνδρες ή 35:00 ωρών οι γυναίκες

ι) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Sakura Michi 250 χλμ. εντός 36 ωρών.

κ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Yamaguchi 100 Hagi-O-Kan Maranic 250 χλμ. εντός 42:00 ωρών οι άνδρες ή 43:00 ωρών οι γυναίκες.

λ) Να έχουν καλύψει απόσταση τουλάχιστον 280 χλμ. οι άνδρες ή 260 χλμ. οι γυναίκες σε αγώνα 48 ωρών.

Αγώνες στην Ελλάδα

α) Να έχουν τερματίσει αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ εντός 36:00 ωρών.

β) Να έχουν τερματίσει τον Ολύμπιο δρόμο Αρχαία Νεμέα-Ολυμπία εντός 27:00 ώρες για τους άνδρες και σε 28:00 ώρες για τις γυναίκες

γ) Να έχουν τερματίσει τον Ευχίδειο Υπεράθλο 215 χλμ. εντός 33:00 ωρών οι άνδρες ή 34:00 ωρών οι γυναίκες

δ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα «ROUT» RODOPI ADVENDURUN 100 μιλίων εντός 32:00 ωρών οι άνδρες ή 33:00 ωρών οι γυναίκες

ε) Να έχουν τερματίσει τον ΔΟΛΙΧΟ 255 χλμ. εντός 42:00 ώρες οι άνδρες ή 43:00 ώρες οι γυναίκες

στ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα VFUT ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 100 μιλίων εντός 32:00 ωρών οι άνδρες ή 33:00 ωρών οι γυναίκες

ζ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα ΔΡΟΜΟΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ 142 χλμ. εντός 17:00 ώρες για τους άνδρες και 18:00 ώρες για τις γυναίκες

η) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα FROZEN PEAKS 261 χλμ. εντός 60:00 ωρών

Για τον αγώνα του 2021 οι αθλητές θα πρέπει να έχουν πετύχει τα παραπάνω ΟΡΙΑ εντός των ετών 2019/2020/2021 (μέχρι 28/02/2021).

2ο Κεφάλαιο

Αποδεικτικά Στοιχεία

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται αποδεκτή από τον Διεθνή Σύνδεσμο «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» μόνον όταν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου Κεφαλαίου 2 έχουν πραγματοποιηθεί σε επίσημο non-stop αγώνα, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν δημοσιευθεί διαδικτυακά, ή στην ιστοσελίδα του οργανωτή του αγώνα, ή σε κάποια άλλη αθλητική ιστοσελίδα, ή στον ιστότοπο της DUV.

Προσοχή:

α) Δεν γίνονται αποδεκτές μεμονωμένες βεβαιώσεις διοργανωτή ή εταιρίας μέτρησης, που αφορούν ενδιάμεσες (split) επιδόσεις για ένα και μόνο αθλητή.

Για να γίνει δεκτή ενδιάμεση (split) επίδοση, θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί επίσημα στο διαδίκτυο σε κατάσταση (λίστα), που περιλαμβάνει το σύνολο των αθλητών που έλαβαν μέρος στον αγώνα.

β) Για να γίνει δεκτή η επίδοση ενός αθλητού ως προϋπόθεση συμμετοχής (όριο) στο «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ», θα πρέπει να έχει επιτευχθεί σε αγώνα, όπου τερμάτισαν τουλάχιστον 5 (πέντε) αθλητές.

γ) Δεν γίνονται αποδεκτές επιδόσεις άλλων αγώνων εκτός αυτών που καταγράφονται ή γενικά ή ονομαστικά στο Κεφάλαιο 2 (Προϋποθέσεις συμμετοχής στον αγώνα), έστω και αν αυτές οι επιδόσεις είναι δυσκολότερο να επιτευχθούν μέσω συγκριτικών υπολογισμών.

δ) Όπως κάθε χρόνο το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα, εφ΄ όσον το κρίνει σκόπιμο, να καλέσει κατ΄ εξαίρεσιν ένα μικρό αριθμό αθλητών υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επιτύχει κάποιο από τα όρια συμμετοχής.

3ο Κεφάλαιο

Διαδικασία Αποδοχής για το 2021

Όσοι αθλητές ειδοποιηθούν από την 2η Ομάδα και 4η Ομάδα της ειδικής έκδοσης αναγγελίας θα λάβουν ηλεκτρονικά ειδοποίηση αποδοχής, που θα συνοδεύεται από την ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Entry Form).

Η αποστολή της συμπληρωμένης ΦΟΡΜΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ηλεκτρονική αποστολή) μαζί με πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου 2021 ή όπως αλλιώς οριστεί από το Δ.Σ.

Με την ίδια φόρμα εγγραφής πρέπει να δηλωθούν και οι συνοδοί - υποστηρικτές του αθλητή.

Η καταβολή των χρημάτων για το παράβολο συμμετοχής των αθλητών στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου 2021 ή όπως αλλιώς οριστεί απο το Δ.Σ.

Όταν η ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Entry Form) μαζί με το παράβολο συμμετοχής και τα λοιπά δικαιολογητικά παραληφθούν από το «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ», το όνομα του αθλητή και ο Αριθμός Αγώνα του θα αναρτώνται στην επίσημη Ιστοσελίδα του Συνδέσμου (Αποτελέσματα-Συμμετέχοντες).

Η ανάρτηση αυτή οριστικοποιεί και την συμμετοχή του αθλητή στον αγώνα.

Όσοι εκ των αθλητών δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι την 20η Ιουνίου 2021 (ή όποια άλλη ημερομηνία τους υποδειχθεί) θεωρούνται αυτομάτως εκτός αγώνα και οι θέσεις τους θα καλύπτονται κατά σειρά προτεραιότητας από αθλητές της Λίστας Αναμονής.

Όσον αφορά τους συνοδούς- υποστηρικτές των αθλητών η τακτοποίησης της οικονομικής τους υποχρέωσης λήγει στις 10 Αυγούστου 2021.

4ο Κεφάλαιο

Κόστος Συμμετοχής για το 2021

α) Το Παράβολο συμμετοχής των Ελλήνων αθλητών που διαμένουν μονίμως στην Ελλάδα είναι 250€, πληρωτέο στον Διεθνή Σύνδεσμο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, με κατάθεση στο λογαριασμό της ALPHA BANK

IBAN : GR56 0140 1200 1200 0200 2010 931

Το Παράβολο περιλαμβάνει: Το δικαίωμα συμμετοχής, διατροφή στη διάρκεια του αγώνα και μετακινήσεις όπου και όταν χρειασθεί και δωρεάν συμμετοχή του αθλητή στη δεξίωση της τελετής απονομής μεταλλίων.

β) Σημειώνεται ότι ο Διεθνής Σύνδεσμος «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» παρέχει ως προσφορά στους συμμετέχοντες αθλητές την διαμονή τους σε ξενοδοχείο επιλογής του Διεθνούς Συνδέσμου «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» , με πλήρη διατροφή για μία ή δύο διανυκτερεύσεις στην Σπάρτη.

γ) Το κόστος συμμετοχής των Συνοδών, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ανέρχεται σε:

1) 60 € για το πακέτο «ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1» που επιτρέπει απλώς την συμμετοχή του συνοδού στον αγώνα χωρίς συμμετοχή του συνοδού στη δεξίωση της τελετής απονομής μεταλλίων.

2) 85 € για το πακέτο «ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2» συμμετοχή του συνοδού στη δεξίωση της τελετής απονομής μεταλλίων.

3) 180 € για το πακέτο «ΒΑΣΙΚΟ - ΣΠΑΡΤΗ» που περιλαμβάνει μία ή δύο διανυκτερεύσεις (24/9, 25/9/2021) στη Σπάρτη με πλήρη διατροφή, καθώς και συμμετοχή του συνοδού στη δεξίωση της τελετής απονομής μεταλλίων.

5ο Κεφάλαιο

Απαλλαγή Ευθύνης

Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας του συμμετέχοντα αθλητή κατά την διάρκεια του αγώνα. Εναπόκειται στον συμμετέχοντα να βεβαιωθεί ότι είναι σε καλή υγεία.

Ο συμμετέχων είναι ο μόνος υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και τα προσωπικά του αντικείμενα. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για ουδεμία απώλεια τιμαλφή, ρούχων ή εξοπλισμού.

Ο διοργανωτής αποποιείται κάθε ευθύνης για ζημιές που μπορεί να προκύψουν, επειδή ένας συμμετέχων εμποδίζεται να συμμετάσχει στον αγώνα από νομικούς Κανονισμούς ή Κυβερνητικές Διαταγές.

Συνιστάται στους συμμετέχοντες αθλητές να έχουν κάνει ασφάλιση η οποία να περιλαμβάνει και την επιστροφή στο τόπο διαμονής τους σε περίπτωση ασθένειας.

6ο Κεφάλαιο

Προσωπικά Δεδομένα και αξιοποίηση αυτών

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να παρέχονται σε τρίτους για τους σκοπούς Χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου Αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντα, που προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς, που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με την διεκπεραίωση του αγώνα, ιδίως όσον αφορά στα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία πληρωμής. Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του/της είναι αποθηκευμένα για το σκοπό αυτό.

Οι συμμετέχοντες συμφωνούν και συναινούν ότι οι φωτογραφίες, το έτος γέννησης, η θέση τερματισμού (αποτελέσματα), υλικό βίντεο και συνεντεύξεις, που έγιναν σε σχέση με τον αγώνα, μπορούν να μεταδοθούν και να δημοσιευθούν σε τηλεόραση, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, εφημερίδες, έντυπα, βιβλία και αναπαραγωγές φωτογραφιών, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση του συμμετέχοντα.

7ο Κεφάλαιο

Ακύρωση του Αγώνα – Αδυναμία Διεξαγωγής του Αγώνα 2021

Σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα ή αδυναμίας έναρξης του αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας επί των οποίων οι διοργανωτές δεν έχουν κανέναν έλεγχο ( όπως κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, αποκλεισμός δρόμων, κυβερνητικές απαγορεύσεις κ.λπ. ), ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την επιστροφή του παραβόλου συμμετοχής ή αναλογική αποζημίωση για άλλες δαπάνες του, όπως έξοδα μετακίνησης ή έξοδα διαμονής.

8ο Κεφάλαιο

Ιατρικό Πιστοποιητικό

α) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του αθλητή είναι η αποστολή ή προσκόμιση Ιατρικού Πιστοποιητικού πριν την έναρξη του αγώνα.

Οι αθλητές που έχουν την ετήσια αθλητική βεβαίωση μπορούν να τη στείλουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά τους.

Όσοι δεν έχουν, καλούνται να μας στείλουν την ιατρική βεβαίωση, η οποία θα έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιουλίου 2021 (δηλ. το τελευταίο τρίμηνο πριν τον αγώνα).

Το Ιατρικό Πιστοποιητικό για να είναι έγκυρο, πρέπει να φέρει το όνομα και την σφραγίδα του ιατρού, ημερομηνία, καθώς και βεβαίωση ότι ο αθλητής είναι ικανός να λάβει μέρος στον αγώνα «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» αποστάσεως 246 χλμ.

β) Λόγω της υπάρχουσας κατάστασης, ο Αθλητής και ο συνοδός του, για να πάρει την διαπίστευση συμμετοχής του για τον Αγώνα 2021, πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικώς το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον COVID-19 ή PCR τέστ 72 ωρών.

γ) Αθλητής χωρίς ιατρική βεβαίωση δεν μπορεί να συμμετάσχει στον αγώνα.

9ο Κεφάλαιο - Ακυρώσεις

Για οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής στον Αγώνα του 2021, ο Διεθνής Σύνδεσμος ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ δεν θα υποχρεώνεται να επιστρέψει μέρος ή ολόκληρο το ποσό του παραβόλου συμμετοχής.

10ο Κεφάλαιο - Περιορισμοί

Με βάση τα μέχρι τώρα στατιστικά στοιχεία και λόγω του μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων αθλητών, ο Διεθνής Σύνδεσμος «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» περιορίζει τις συμμετοχές ως ακολούθως:

Ιαπωνία: 45

Γερμανία: 30

Ελλάδα: 55

Λοιπές χώρες: 25

Μεμονωμένες Αιτήσεις Συμμετοχής δρομέων/αθλητών από Ιαπωνία και Γερμανία δεν γίνονται δεκτές. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τοπικά γραφεία του «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» (οι διευθύνσεις αναγράφονται στο μενού «Επικοινωνία», της Ιστοσελίδας ).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία επικοινωνήστε μέσω email στο info@spartathlon.gr

Δ.Π.