Στο Οικογενειακό Δίκαιο αναφέρονται όλα όσα αφορούν στις οικογενειακές σχέσεις. Γίνεται, όπως είναι αυτονόητο, και ιδιαίτερη μνεία στα είδη του διαζυγίου. Ποια είναι όμως αυτά και ποια είναι τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους;

Αρχικά, στο άρθρο 1439 εδ.α΄και β΄του Αστικού Κώδικα γίνεται λόγος για το «κατ’ αντιδικία διαζύγιο». Σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο καθένας από τους συζύγους έχει τη δυνατότητα να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι σχέσεις ανάμεσα στο ζεύγος έχουν κλονισθεί αφόρητα από υπαιτιότητα του εναγομένου ή αμφοτέρων των συζύγων. Στο άρθρο 1439 εδ. γ΄ του Αστικού Κώδικα προβλέπεται το «διαζύγιο διετούς διάστασης», το λεγόμενο και «αυτόματο». Για να έχουμε αυτήν την εκδοχή του διαζυγίου θα πρέπει οι σύζυγοι να βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς για τουλάχιστον 2 χρόνια. Αν υφίσταται αυτή η χρόνια διάσταση τότε ο κλονισμός του γάμου τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί ακόμα και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά τον ενάγοντα, δηλαδή το πρόσωπο που ζητά την έκδοση του διαζυγίου.

Άλλη μορφή διαζυγίου είναι το «συναινετικό διαζύγιο». Για να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει κοινή απόφαση των συζύγων. Έπειτα ακολουθεί η ανεύρεση δικηγόρων, ενός για κάθε σύζυγο. Από το δικηγορικό γραφείο συντάσσεται ιδιωτικό συμφωνητικό για επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των τέκνων. Σε περίπτωση που κάποιος από τους συζύγους δεν επιθυμεί να παραστεί απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο σε συμβολαιογράφο. Μέσα σε διάστημα 10 ημερών από το ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφεται η λύση του γάμου σε συμβολαιογράφο. Έπονται η διαδικασία της πνευματικής λύσης του γάμου στη Μητρόπολη και η καταχώρηση στο οικείο ληξιαρχείο. Η τελευταία κατηγορία διαζυγίου που στη πράξη είναι και η πιο σπάνια είναι το «διαζύγιο λόγω αφάνειας», που ρυθμίζεται στο άρθρο 1440 του Αστικού Κώδικα και επισημαίνει πως καθένας από τους συζύγους έχει το δικαίωμα να ζητήσει το διαζύγιο, όταν ο άλλος έχει κηρυχθεί σε αφάνεια. Ως αφάνεια ορίζεται η εξαφάνιση φυσικού προσώπου χωρίς ειδήσεις για τουλάχιστον 5 χρόνια ή για τουλάχιστον 1 χρόνο σε περίπτωση που εξαφανίστηκε ενόσω βρισκόταν σε κίνδυνο η ζωή του (πχ εξαφάνιση μετά από σεισμό ή πυρκαγιά). Για να κηρυχθεί κάποιος σε αφάνεια είναι απαραίτητη βεβαίως η έκδοση δικαστικής αποφάσεως.

Τέλος, το ποιο είδος διαζυγίου θα ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση είναι απόρροια αξιολόγησης πληθώρας παραγόντων. Οι βασικότεροι από αυτούς τους παράγοντες θα μπορούσαν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: α) στις ενυπάρχουσες σχέσεις μεταξύ των συζύγων και β) στα λεγόμενα αντικειμενικά γεγονότα, όπως είναι για παράδειγμα το χρονικό διάστημα της διάστασης ή η τυχόν εξαφάνιση ενός από τους συζύγους μετά από την αναγκαία βεβαίως κήρυξη του εξαφανισθέντος σε αφάνεια με δικαστική απόφαση.