Ο Δήμος Σπάρτης ανακοίνωσε ότι σύμφωνα
• με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
• την υπ’ αριθμ. 547/20-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

οι κάτοχοι, των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά του Δήμου Σπάρτης, καλούνται όπως καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στη Μαγούλα τηλ. 2731361127 και 2731361126 για την ανανέωση της επαγγελματική τους άδεια στο χρονικό διάστημα: από 3 Νοεμβρίου 2014 έως 21 Νοεμβρίου 2014.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.
Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του Ν.4264/14, οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν.»

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή είναι τα κάτωθι:
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική απόφαση,
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη.» και
η) βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006.