Αναφορικά με την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σχετικά με τον περιορισμό συστήματος της Πελοποννήσου

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ι-293040/10.12.2020) σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, αναφορικά με την εισαγωγή, για μεταβατικό και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ειδικών ρυθμίσεων για τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που βρίσκονται εντός του περιορισμού συστήματος της Πελοποννήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Η διαβούλευση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17, παρ. 2 του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016), όπως ισχύει: «2. Για το σκοπό αυτόν ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: [...]

ιστ) […] Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διαθέτει Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης που προσδιορίζεται κατ΄ ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά την πρόσβαση των Συμμετεχόντων στην Αγορά Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισμός οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισμό καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του. Η ΡΑΕ εγκρίνει τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης καθώς και κάθε τροποποίηση του. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. […]»

Ειδήσεις σήμερα:

Ανεπαίσθητη η μείωση κρουσμάτων στην Πελοπόννησο!

«Ξενοδοχεία «ζόμπι» στην Πελοπόννησο αν δεν αντιδράσουν Κυβέρνηση και Περιφέρεια»

Παιδοψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι θα καταθέσουν στη δίκη για το βιασμό της ανήλικης στη Μάνη!

Σώθηκε εργάτης απο διαρροή χημικής ουσίας χάρη στην Πυροσβεστική!

Μπάγια Αντωνοπούλου: « Στο «Καλημέρα Ελλάδα» με έλεγαν γλάστρα!» Δεν θα γύριζα ποτέ εκεί…»