ΕΛΛΑΔΑ. Οι ελεγκτές πλέον θα αναζητούν παράνομες ενοικιάσεις μέσω ψηφιακής καταγραφής των στοιχείων του ενοικιαζόμενου, ώστε να μπορεί να διασταυρωθεί εάν έχει δηλωθεί κανονικά από τον ιδιοκτήτη του στα μητρώα βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων της ΑΔΑΕ.

Σε περίπτωση που τα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΑΑΔΕ, οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα 5.000 ευρώ τα οποία πολλαπλασιάζονται και μπορούν να φτάσουν και τα 20.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις.

Η νέα απόφαση (1079/2021) του Διοικητού της ΑΑΔΕ κυρίου Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζει πώς θα γίνεται η έρευνα αδήλωτων μισθώσεων από τους ελεγκτές.


Συγκεκριμένα:

Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης δύνανται να ελέγχουν τους «Διαχειριστές» ακινήτων μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, ή και με επιτόπιους ελέγχους από μικτά συνεργεία ελέγχου (υπαλλήλους ΑΑΔΕ, Υπουργείου Τουρισμού, Οικονομικής Αστυνομίας κλπ).

Αν βρεθούν ακίνητα που είτε δεν εγγράφηκαν στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή σήμανση (αναγραφή Αριθμού Μητρώου Ακινήτου ή Ειδικού Σήματος Λειτουργίας κλπ) τα στοιχεία των Διαχειριστών αποστέλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Από τα στοιχεία πρέπει να προκύπτει το είδος της παράβασης και η ακριβής ημερομηνία διαπίστωσής της. Η βεβαίωση των παραβάσεων μπορεί να γίνεται και «με ηλεκτρονική καταγραφή (σε μορφή αρχείου .avi ή .mp4), με τη χρήση λογισμικού καταγραφής» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση του Διοικητού της ΑΑΔΕ.

Με τα στοιχεία αυτά, το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. επιβεβαιώνει την ιδιότητα του προσώπου που εμφανίζεται ως «Διαχειριστής» . Για την ακρίβεια, τον αναζητεί στα δεδομένα του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», του «ΟΠΣ Περιουσιολογίου» (Ε9) τα οποία τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. ή και με κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο.


ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Αφού τον εντοπίσουν , η ΔΟΥ αποστέλλει στον Διαχειριστή «κλήση προς ακρόαση» με την περιγραφή της παράβασης και διορία 10 ημερών από την επίδοση της κλήσης για εξηγήσεις. Για την επιβολή του σχετικού προστίμου η Υπηρεσία συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση διαπιστώσεων η οποία επιδίδεται μαζί με την πράξη επιβολής του προστίμου.

Σημειώνεται ότι επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις:

α. Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»,

β. μη εμφανής αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής,

γ. μη εμφανής αναγραφή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) στους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

2.Σε περίπτωση κατά την οποία από τα αρχεία της Α.Α.Δ.Ε. δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

Το πρόστιμο αποτελεί δημόσιο έσοδο, επιβάλλεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Από την διαπίστωση της παράβασης, ήτοι από την κοινοποίηση της έκθεσης διαπιστώσεων και της πράξης επιβολής προστίμου, ο «Διαχειριστής» υποχρεούται εντός (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης εντός ενός έτους, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο (10.000 ευρώ) και, σε κάθε περίπτωση επόμενης ίδιας παράβασης, τετραπλάσιο πρόστιμο (20.000 ευρώ) του αρχικώς επιβληθέντος.