ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Σε επιτάχυνση αποζημιώσεων αλλά και σε ενδεχόμενες παρατάσεις των συμβάσεων παραχώρησης αφορά η πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου για την "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ" με Παραχωρησιούχο την "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”, την "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ" με Παραχωρησιούχο την "ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.” και για τη "ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ" με Παραχωρησιούχο την "ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ”.

Κρίσιμο θέμα για την ουσιαστική παρακολούθηση της εξέλιξης των παραπάνω τριών Συμβάσεων Παραχώρησης είναι ο έλεγχος της ορθότητας της επικαιροποίησης των χρηματοοικονομικών μοντέλων, τα οποία καθορίζουν σοβαρά θέματα όπως η απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου, οι τυχόν αποζημιώσεις του Παραχωρησιούχου, οι πληρωμές προς το Δημόσιο, η παράταση της Περιόδου Παραχώρησης κλπ.

Όπως προβλέπει ο σχετικός διαγωνισμός από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο σύμβουλος θα ελέγχει το χρηματοοικονομικό μοντέλο των παραπάνω τριών συμβάσεων παραχώρησης, ενώ στην περίπτωση της επικαιροποίησης του, το Δημόσιο δεν θα αρνείται ή δεν θα καθυστερεί σε αίτημα του παραχωρησιούχου καθώς θα πρέπει να απαντήσει μέσα σε 45 ημέρες ενώ σε περίπτωση τυχόν μη απάντησης του εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος θα τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος του παραχωρησιούχου εκ μέρους του Δημοσίου.

Για τον καθορισμό τυχόν αποζημιώσεων, βάσει του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, ως κύρια κριτήρια θα χρησιμοποιούνται: ο ετήσιος Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων για τα Καθορισμένα Δάνεια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη διαθέσιμα και ειδικά αποθεματικά (ADSCR for Designated Debt),ο Λόγος Κάλυψης Δανείων κατά τη Διάρκειά τους (LLCR), η Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης.

Επίσης στην περίπτωση που ένα χρόνο προ του τέλος της Περιόδου Παραχώρησης δεν επιτευχθεί η Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται τριετή παράταση της Περιόδου Παραχώρησης.

Όπως προβλέπεται στην προκύρηξη του διαγωνισμού οι όροι της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου "ΓΕΦΥΡΑ Ρίου – Αντιρρίου" με Παραχωρησιούχο τη "ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.” ενδεικτικά μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την λήξη κάθε οικονομικού έτους το ενημερωμένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο και τους υπολογισμούς που αρμόζουν στο ROE που έχει επιτευχθεί.

- Στην περίπτωση που οι αρχικοί μέτοχοι πραγματοποιήσουν τη συμφωνηθείσα απόδοση, δηλαδή ROE ύψους 11,5% , η Περίοδος της Παραχώρησης θα λήξει στο τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο θα επιτευχθεί η απόδοση αυτή των κερδών.

- Εάν η μεταβολή της νομοθεσίας επέλθει κατά την διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώνει τον Ανάδοχο έναντι οποιασδήποτε μείωσης των μετά από φόρους κερδών, (χρησιμοποιώντας το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού).

- Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης σύμφωνα με το Αρθρο

24.6,25.4 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο αποζημίωση ίση προς ένα ποσό που θα είχε ως αποτέλεσμα να επιτύχουν οι αρχικοί μέτοχοι του Αναδόχου ROE 11,5%.

- Σε περίπτωση αθέτησης, εάν αυτή επισυμβεί κατά την Περίοδο Λειτουργίας, το

Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώνει τον Ανάδοχο για κάθε απώλεια εισοδήματος από διόδια τέλη (χρησιμοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις το Χρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού).

- Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας κατά την Περίοδο Λειτουργίας το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσει επίσης τον Ανάδοχο για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος από διόδια τέλη (χρησιμοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις το Χρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάσης υπολογισμού).

Πηγή: Capital.gr

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις