ΓΥΘΕΙΟ. Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, στις 19.00, θα πραγματοποιηθεί δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 21 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συμμετοχή του Δήμου στην Διημερίδα του Κ.Υ. Αρεόπολης με τίτλο «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ: Πρόληψη και Έγκαιρη Διάγνωση»-Διάθεση πίστωσης- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.
Εισηγητής: Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

2. Συμμετοχή του Δήμου στο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο «Ζητήματα Θεωρίας και Πράξης στην Εκπαίδευση: Σύγχρονες τάσεις και κατευθύνσεις»- Διάθεση πίστωσης
Εισηγητής: Λυροφώνη Γεωργία

3. Έγκριση της αριθ. 2/2016 ΑΕΠΖ σχετικά με Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ανατ. Μάνης.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

4. Μίσθωση ακινήτου για κάλυψη αναγκών του Δήμου.
Εισηγητής: Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

5. Εξέταση της από 22-1-2016 αίτησης της ΑΕ με την επωνυμία Β.Παναγάκος-Μ. Τρακοσιάρη ΑΞΕΤΕ
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

6. ‘Έγκριση αναγκαιότητας για Ενοικίαση μηχανήματος για χωματουργικές εργασίες.
Εισηγητής: Δρακουλάκου Ελένη

7. Έγκριση της αριθ. 1/2016 τεχνικής μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 2016»-Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος

8. Έγκριση της αριθ. 1/2016 μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατ. Μάνης» προϋπολογισμού 14.000,00€- Έγκριση αναγκαιότητας-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

9. Έγκριση της αριθ. 2/2016 μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Γυθείου και Σμύνους» προϋπολογισμού 14.000,00€- Έγκριση αναγκαιότητας-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος

10. Έγκριση της αριθ. 3/2016 μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός αγροτικών οδών με γκρέηντερ τέως Δήμων Σμύνους, Γυθείου, Οιτύλου και Ανατ. Μάνης» συνολικού ποσού 40.000,00€- Έγκριση αναγκαιότητας-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

11. Έγκριση της αριθ. 2/2016 μελέτης με τίτλο «Αποψίλωση και διαμόρφωση τάφρων και πρανών Δημοτικών οδών Δήμου Ανατ. Μάνης» προϋπολογισμού 24.600,00€- Έγκριση αναγκαιότητας-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Καρβούνης Δημήτριος

12. Ανάκληση της αριθ. 424/2015 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο βάσει των δ/ξεων της περιπτ. Κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 για το έτος 2016.
Εισηγητής: Χριστοδουλάκος Απόστολος

13. Σχετικά με πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη εποχιακών αναγκών έτους 2016.
Εισηγητής: Χριστοδουλάκος Απόστολος

14. Τροποποίηση της αριθ. 422/2015 ΑΔΣ που αφορά έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Ανατ. Μάνης.
Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος

15. Περί συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, αναπτυξιακής ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

16. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για καταστροφή παλαιών αντικειμένων του Δήμου (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).
Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

17. Ορισμός ενός ΔΣ ως εκπροσώπου του Δήμου μας στην Α/βάθμια τριμελή επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται, μετά του αναπληρωτή του.
Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη

18. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Γυθείου»
Εισηγητής: Καρβούνης Δημήτριος

19. Σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πρόταση Δράσεων Κοινωνικής Προστασίας, ΕΚΤ Στόχος 9 των ΠΕΠ- Κέντρα Κοινότητας.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

20. Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

21. Έγκριση ή μη υλοποίησης Προγράμματος-Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»
Εισηγήτρια: Μακρυγιάννη Αικατερίνη Προϊσταμένη Τμήματος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης