ΣΠΑΡΤΗ. Τακτική δημόσια συνεδρίαση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σπάρτηςστις 28-12-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Δημιουργία δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018 -Έγκριση σύναψης τριμερούς σύμβασης
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

2ο Περί έγκρισης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης με το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας) για την υλοποίηση του έργου: «Προσδιορισμός Δυναμικού Βιομάζας και σκοπιμότητα ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας/βιοαερίου Δήμου Σπάρτης»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3ο Παραλαβή του α’ Παραδοτέου του έργου: «Προσδιορισμός Δυναμικού Βιομάζας και σκοπιμότητα ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας/βιοαερίου Δήμου Σπάρτης» στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το Κ.Α.Π.Ε.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

4ο Χορήγηση άδειας στη Δημοτική Σύμβουλο κ.Αντωνία Κώνστα (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)
Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

5ο Έγκριση της αριθ.64/2018 απόφασης του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί έγκρισης απολογισμού Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης οικ.έτους 2017»
Εισηγητής: κ.Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

6ο Έγκριση απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης με θέμα «Έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης, οικονομικού έτους 2017»
Εισηγητής: κ. Χρίστος Πλειώτας

7ο Περί αιτήματος του Συνδέσμου των εν Αττική Γεωργιτσιάνων Λακεδαίμονος
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

8ο Περί τροποποίησης της 616/2018 απόφασης Δ.Σ με τίτλο “ Έγκριση μετάβασης - ορισμός μελών δημοτικής αποστολής του Δήμου Σπάρτης στο Δήμο Le Plessis-Trevise της Γαλλίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί υπογραφή συμφώνου αδελφοποίησης μεταξύ των δύο δήμων”
Εισηγήτρια: κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου

9ο Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2019
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

10ο Έγκριση Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Περί ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συμμετοχή του στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών Θεμάτων
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

13ο Ορισμός μελών Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης έτους 2019.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

14ο Βελτίωση θέσης στη Λαϊκή Αγορά Σπάρτης
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

15ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: «Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου».
Εισηγητής: κ. Χρίστος Πλειώτας

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικών κέντρων και δικτύου Σύζευξις»
Εισηγητής: κ. Χρίστος Πλειώτας

17ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισμού δικτύου» (ομάδα 3)
Εισηγητής: κ. Χρίστος Πλειώτας

18ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισμού δικτύου» (ομάδες 1 και 2 )
Εισηγητής: κ. Χρίστος Πλειώτας

19ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

20ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

21ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση τέως Δημαρχείου Μυστρά», αναδόχου Κ/Ξ Μουτσόπουλος Κων. – Ρογκάκος Ευάγγελος
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

22ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας «Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

23ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ, ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ, ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΚΟΝΙΔΙΤΣΑΣ, ΑΦΙΣΟΥ, ΚΛΑΔΑ, ΣΟΥΣΤΙΑΝΩΝ, ΑΛΕΥΡΟΥΣ, ΠΛΑΤΑΝΑΣ Δ.ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

24ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΩΝ ΚΛΠ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ ΚΑΙ 48 Τ.Κ. ΤΟΥ Δ.ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 29/9/2018 (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΩΝΑΣ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

25ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επέκταση- Βελτίωση αρδευτικών δικτύων Δ.Κ Σπαρτιατών 2018», αναδόχου Χαράλαμπου Σουρλή
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

26ο Κατάρτιση - ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος


Αμέσως μετα την ολοκλήρωση της συνεδρίασης και αφού μεσολαβήσει ολιγόλεπτη διακοπή θα πραγματοποιηθεί δεύτερη ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο πιο κάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2019 Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

Θα ακολουθήσει και Τρίτη συνεδρίαση ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο πιο κάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Περί έγκρισης απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος.