ΓΥΘΕΙΟ. Συνεδριάζει στις 15 Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Καταπολέμηση ή μη του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2019 στο Δήμο Ανατ. Μάνης. Εισηγητής : Καπασούρης Αλέξανδρος

2. Σχετικά με το αίτημα του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης του χώρου αθλο-παιδιών (μπάσκετ) στις Αιγιές. Εισηγητής : Λεβεντζώνης Νικόλαος.

3. Ανάκληση της υπ’ αρ. 231/2018 ΑΔΣ περί έγκρισης της αριθ. 55/2018 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση - Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 185.000,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του και λήψη νέας σχετικής περί έγκρισης της αριθ. 69/2018 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση - Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού δα-πάνης 185.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. Εισηγητής : Λεβεντζώνης Νικόλαος.

4. Ανάκληση της υπ’ αρ. 232/2018 ΑΔΣ περί έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Συντήρηση- Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων» και λήψη νέας σχετικής περί έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Συντήρηση- Βελτίωση αθλη-τικών εγκαταστάσεων». Εισηγητής : Λεβεντζώνης Νικόλαος.

5. Ανάκληση των υπ’ αρ. 354/2018 και 355/2018 ΑΔΣ περί έγκρισης Απογραφής έναρξης και Ισολογισμού Έναρξης, Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης, της 1-1-2016 και περί έγκρισης απολογισμού και ισολογισμού Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης, οικ. έτους 2016, αντίστοιχα. Εισηγητής : Χριστοδουλάκος Απόστολος.

6. Έγκριση Απογραφής έναρξης και Ισολογισμού Έναρξης, Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης, της 1-1-2016. Εισηγητής : Χριστοδουλάκος Απόστολος.

7. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης, οικ. έ-τους 2016. Εισηγητής : Χριστοδουλάκος Απόστολος.

8. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης, οικ. έ-τους 2017. Εισηγητής : Χριστοδουλάκος Απόστολος.

9. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ν.Π. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης» και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019. Εισηγητής: Χριστοδουλάκος Απόστολος.

10. Ορισμός δύο ΔΣ μετά των αναπληρωτών τους για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων μέχρι του ποσού των 7.278,06€ με ΦΠΑ 24% (άρθρο 15 ΠΔ 171/87). Εισηγήτρια : Λυροφώνη Γεωργία.

11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ.Ε. Γυθείου 2016». Εισηγητής : Καπασούρης Γεώργιος.

12. Σχετικά με διάθεση χορηγιών συνεργαζόμενων τραπεζών. Εισηγήτρια : Λυροφώνη Γεωργία.

13. Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2019. Εισηγήτρια : Λυροφώνη Γεωργία