Οι κινήσεις εφοπλιστών και Ολλανδών ενόψει της μεγάλης μάχης στις 27 Ιανουαρίου

ΕΛΛΑΔΑ. Ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης ενημέρωσε και τυπικά την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τη συμφωνία μεταξύ της PEMANOARO και της AKRON TRADE, των εφοπλιστών Δημήτρη Μπάκου και Γιάννης Καΰμενάκη, για την τμηματική πώληση 44,1 εκατ. μετοχών, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Για πρώτη φορά αναφέρεται και στην τιμή ανά μετοχή με βάση την οποία η PEMANOARO θα πουλήσει στην AKRON TRADE το 20,58%. Πρόκειται συνολικά για ένα τίμημα 61,932 εκατ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι όταν η συμφωνία ολοκληρωθεί οι δύο εφοπλιστές θα έχουν δώσει το συνολικό ποσό των 74,961 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 25,8% (έχουν εξαγοράσει ήδη το 5%μέσω της INVESCO έναντι τιμήματος 13,928 εκατ. ευρώ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ:

Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης (Εκτελεστικό Μέλος) Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Υπόχρεο Πρόσωπο, δυνάμει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ενημερώνει ότι, η συμφωνία μεταξύ της INVESCO FINANCE S.A. και της PEMANOARO LIMITED της 17ης Δεκεμβρίου 2020 (ήδη γνωστοποιηθείσα συναλλαγή την 22η Δεκεμβρίου 2020 από τον Υπόχρεο Πρόσωπο) εξέπνευσε, την 12.01.2021, χωρίς να αποκτηθεί η προειρημένη συμμετοχή (ήτοι, 39.286.000 μετοχές της και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ποσοστό συμμετοχής 18,3346%) από την INVESCO FINANCE SA, προκειμένου τα μέρη να επικαιροποιήσουν τους όρους της συμφωνίας, όπως ειδικότερα ορίστηκε στην από 15.01.2021 γνωστοποίηση του μετόχου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία.

Η τροποποιημένη συμφωνία της από 13.01.2021 μεταξύ AKRON TRADE AND TRANSPORT SA και PEMANOARO LIMITED, που αφορά στην απόκτηση μετοχών του εκδότη, θα υλοποιηθεί κατά τα ακόλουθα στάδια και τις αντίστοιχες ημερομηνίες:

Η PEMANOARO LIMITED αποτελεί, κατά τα ήδη ανακοινωθέντα σε προηγούμενες ενημερώσεις, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση. Το σύνολο των προς πώληση μετοχών της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ δυνάμει της προαναφερθείσας από 13.01.2021 συμφωνίας είναι κυριότητας της PEMANOARO LIMITED (η οποία και ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07.06.2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και κυριότητας οιουδήποτε των εναρμονισμένων μερών ή και ελεγχομένων υπό αυτών νομικών προσώπων).

Κατόπιν τούτου, το Υπόχρεο Πρόσωπο Α. Καλλιτσάντσης ενημερώνει για την, εκ μέρους του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO LIMITED, από 13.01.2021 συμφωνία προς πώληση (μέχρι και την 30.07.2021, όπως αναφέρεται ανωτέρω) 44.101.876 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.