ΠΑΤΡΑ. Συνεδριάζουν την ερχόμενη εβδομάδα η Οικονομική Επιτροπή 26/1 και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων 27/1.

Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την 26η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
1) Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που αφορά στην έγκριση της Α΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Π. Βάης – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
2) Έγκριση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας που αφορά στην έγκριση της Α΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Ήρα-Ειρήνη Κουρή – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας)
3) Δήλωση ή μη παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών κατά τη δικάσιμο της 27ης Ιανουαρίου 2021 ή οποιαδήποτε μετ’ αναβολή (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
4) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 602/2020 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών εκδοθείσας επί της από 13-6-2019 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 1905/25-6-2019 αγωγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
5) 1) Έγκριση του από 14/12/2020 πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Σιδηρών Υλικών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ», 2) Ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
6) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Διανοίξεις οδών (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
7) Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Κωστογιαννόπουλου Νικόλαου για αποζημίωσή του και εξειδίκευση της πίστωσης (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
8) Διαγραφή οφειλής (ΒΟΥΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την 27η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, με τα παρακάτω θέματα:
1. Καθορισμός συντελεστών έτους 2021 για: α) Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, β) Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και γ) Τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
2. Τέλη κοινοχρήστων χώρων και διαφημίσεων, έτους 2021 (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –Αρμ. Δ/ντρια).
3. Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πατρέων, έτους 2021 (σχετική η 1/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) (εισηγητές: αρμόδιοι Αντ/ρχοι και Δ/ντές).
4. Έγκριση της αριθ. 25/2020 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αραχωβιτίκων, η οποία αφορά στην λειτουργία αλιευτικού καταφυγίου Αραχωβιτίκων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
5. Έγκριση συμφωνίας- συμφωνητικού, μεταξύ Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου «Η Μέριμνα» και Δήμου Πατρέων - Ξυλουργικό Εργαστήριο (μηχανήματα –εργασίες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
6. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις Δημοτικές Ενότητας Μεσσάτιδος- Παραλίας- Βραχνεϊκων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
7. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού και μειωτικού) του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Αρκτικό Τομέα 2017» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
8. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
9. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2021 που είναι δεκτικοί στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και αφορούν μόνο στις υποχρεωτικές δαπάνες του υπό ψήφιση προϋπολογισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).