ΜΟΛΑΟΙ. «Δημόσια πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. β του ν.4784/2021», απευθύνει ο Δήμαρχος Μονεμβασίας Ηρακλής Τριχείλης, «…προς όλα τα σωματεία, τις αστικές εταιρείες, τα επιμελητήρια, τους συλλόγους και τις οργανώσεις ή άλλους φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τις μετακινήσεις και ειδικότερα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου, καθώς και τους φορείς με καταστατικό σκοπό την προώθηση θεμάτων Ατόμων με Αναπηρία, οι οποίοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο Φορέων του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»,

να το γνωστοποιήσουν στον Δήμο Μονεμβασιάς,

  • με απόφαση τους στην οποία να ορίζεται ένας εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του,
  • με τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας,
  • το αργότερο έως και την Παρασκευή 29 Απριλίου

Τι είναι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που καταρτίζονται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής.

Το Σ.Β.Α.Κ. στηρίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη αρχές ενσωμάτωσης επιμέρους τομεακών πολιτικών, συμμετοχικότητας και αξιολόγησης.

Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των ανθρώπων κατά προτεραιότητα έναντι της εξυπηρέτησης των οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής.

ΣΒΑΚ Μονεμβασίας

Στόχος του ΣΒΑΚ Μονεμβασιάς είναι να προκύψει ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και μέτρων μακροσκοπικού σχεδιασμού, που θα θέσει τις βάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών που αφορούν στην πραγματοποίηση των μετακινήσεων προσώπων και αγαθών εντός των ορίων του Δήμου.

Τριχείλης

«…Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Παρατηρητηρίου ELTIS και την εθνική νομοθεσία.

Η συμμετοχή στο δίκτυο φορέων είναι εθελοντική και προϋποθέτει την υπογραφή ενός Συμφώνου Συμμετοχής, το οποίο περιγράφει τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών του δικτύου στην ανάπτυξη του Σ.Β.Α.Κ., καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου φορέων», ανέφερε ο Δήμαρχος, Ηρακλής Τριχείλης.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Πατσά Σοφία στο email: sofia@molaoi.gr