ΣΠΑΡΤΗ. Από τη Δ/νση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η ημερομηνία λήξης για την ανανέωση και την έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ έως την 12η Φεβρουαρίου 2016.
Δικαιούχοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται, οι ίδιοι ή μέσω νόμιμου εκπροσώπου τους, στην υπηρεσία μας ή στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2016) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:
1. Γνωμάτευση αρμόδιου οργάνου για την αναπηρία.
2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής.
4. 2 ή 3 φωτογραφίες κατά περίπτωση.
5. Βιβλιάριο υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης:
1. ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, τηλέφωνο: 2731361600.
2. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Μυστρά, τηλέφωνο : 2731089370
3. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, τηλέφωνο: 2731074560
4. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, τηλέφωνο: 2731035388
5. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, τηλέφωνο: 2731361012
6. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, τηλέφωνο: 2731094194