ΕΛΛΑΔΑ. Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2021 περιλαμβάνει απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρου Πρωτοψάλτη. Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα.


Όπως αναφέρει το Dnews, το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2021, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Κάθε επιχείρηση δύναται να λάβει έως του ποσού του 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2021.
  • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2020, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει στον ΕΦΚΑ, στο έτος 2021.
  • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει, το έτος 2020, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2021.


Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Κατ’ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του ν. 1836/1989) μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν.


Η συμμετοχή των εργαζομένων της επιχείρησης στο πρόγραμμα κατάρτισης ταυτόχρονα αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης ότι εργάζονται στην επιχείρηση κατά την χρονική διάρκεια της κατάρτισης και καταβάλλεται για αυτούς η εισφορά ΛΑΕΚ 0,06% (εξαιρούνται οι εποχικές επιχειρήσεις, άρθρο 24 του ν. 1836/1989).

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις ελέγχονται αυτόματα από το Π.Σ. ΛΑΕΚ μέσω της διασύνδεσης με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Το πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ αντλεί δεδομένα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να διενεργήσει κάθε απαραίτητο έλεγχο, τόσο για τις Επιχειρήσεις, όσο και για τους εργαζόμενους.

Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο, κατά την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του προγράμματος και κατά την έναρξη υλοποίησής του. Ειδικότερα κατά τον χρόνο που δηλώνεται ο ΑΦΜ Εργαζομένου και ο ΑΦΜ της Επιχείρησης στην οποία εργάζεται, το σύστημα θα ελέγχει κατά πόσο εκείνη τη στιγμή είναι εργαζόμενος της επιχείρησης. Στην περίπτωση που δεν θα είναι εργαζόμενος δεν θα γίνεται αποδεκτός. Εάν δεν αποδίδεται εισφορά υπέρ του κλάδου ΛΑΕΚ επίσης δεν θα γίνεται αποδεκτός. Ο όρος αυτός ελέγχεται επίσης αυτόματα από το ΠΣ ΛΑΕΚ μέσω διασύνδεσης με τα αντίστοιχα συστήματα ΕΦΚΑ ΕΡΓΑΝΗ.

Εάν αποδειχτεί από τον έλεγχο ότι για κάποιον δηλωθέντα καταρτιζόμενο σε πρόγραμμα, εργαζόμενο συγκεκριμένης επιχείρησης, διεκόπη η εργασιακή του σχέση πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν προσμετρώνται οι ώρες κατάρτισης του καταρτιζόμενου στις συνολικές ώρες.

Στην περίπτωση αυτή αφαιρούνται αυτόματα από το ΠΣ ΛΑΕΚ οι ώρες κατάρτισης του συγκεκριμένου καταρτιζόμενου, κατά το στάδιο της αποπληρωμής. Η καταβολή στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς φτάνει στο 0,06% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2021.

Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από την ημερομηνία που θα ορισθεί με Απόφαση Διοικητή ΟΑΕΔ έως και την 20/12/2021.