ΣΚΑΛΑ. Τη διεξαγωγή εμποροπανήγυρης στις Κροκεές ανακοίνωσε ο Δήμος Ευρώτα, στα πλαίσια των εορταστικών καρναβαλικών εκδηλώσεων, κατά το χρονικό διάστημα 2 Μαρτίου έως 6 Μαρτίου 2022.

Στην Πιλάλα Κροκεών…

Όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ζαχαρίας Μπούτσαλης ο χώρος της εμποροπανήγυρης έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθ.24/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, «Περί εγκρίσεως Σχεδίου Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων Κοινότητας Κροκεών ».

Θα περιλαμβάνει 76 θέσεις εμβαδού 3 Χ 3= 9τμ ανά θέση.

Ο εν λόγω χώρος ορίζεται στη θέση «Πιλάλα» Κροκεών, όπως αυτή απεικονίζεται στο από 12/2/2020 τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας, Υπ. Δόμησης και Περιβάλλοντος Δ. Ευρώτα

Αιτήσεις συμμετοχής έως και τη Δευτέρα 21/2

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη και πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως και τις 21-02-2022 ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.

Δικαιούχοι - Εγκρίσεις συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της παρούσης αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής αφορούν:

 • Σε ποσοστό 70%, σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο.
 • Σε ποσοστό 20%, σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα
 • Σε ποσοστό 10%, σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές
 • Αδειούχοι του αρ. 46 Ν.4849/21 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης , καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης οι οποίοι τοποθετούνται σε υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων. Ειδικά για τους αδειούχους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) του αρ. 45 Ν.4497/17 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4)μέλη τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας σύμφωνα με τη παρ. 3 του αρ. 45 .

Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αδειούχους των δύο τελευταίων κατηγοριών ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της πρώτης κατηγορίας.

Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση ( παρ. 3 αρ. 38 Ν. 4497/17).

Κατ ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών προϊόντων παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Δικαιολογητικά

Για την χορήγηση της άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπ. Δήλωση συμμετοχής και αποδοχής των όρων του Κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.
 • Άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (λαϊκής αγοράς ή Υπ. Στάσιμου ή Υπ. Πλανόδιου) ή Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας ή Διοικητική άδεια του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017.
 • Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
 • Δημοτική ενημερότητα (από Δήμο Ευρώτα).
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς, θα πρέπει να προσκομίσουν, επιπλέον, τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
 • Φωτοαντίγραφο αδείας διαμονής για ανεξάρτητη εργασία.

Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.

 • Οι εγκρίσεις δίνονται με κλήρωση στα ποσοστά που καθορίζονται ανωτέρω και η ισχύς τους είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης που αφορά η πρόσκληση.
 • Εφόσον παραμένουν αδιάθετες θέσεις μετά τη χορήγηση των εγκρίσεων συμμετοχής θα διατίθενται σε τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ενδιαφερομένων με την ίδια διαδικασία και με ευθύνη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης καταβάλλοντας δε το προβλεπόμενο για όλη τη διάρκεια τέλος χρήσης.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων από την επιτροπή εμποροπανήγυρης.

Υποβολή αιτήσεων στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ευρώτα

Την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ευρώτα (Ταχ. Δ/νση: 23051 – Βλαχιώτη 1ος όροφος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την σχετική αίτηση από το παραπάνω Τμήμα .

Η αίτηση θεωρείται έγκυρη όταν κατά την υποβολή της συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 • Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου (13:00)

Επιτρεπόμενα είδη πώλησης

 1. Είδη προικός, Λευκά είδη 2. Είδη υπόδησης 3. Είδη ένδυσης 4. Δερμάτινα (τσάντες, ζώνες κλπ.) 5. Είδη οικιακής χρήσης 6. Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά 7. Παραδοσιακά Γλυκά-Παγωτά, μαλλί της γριάς και λουκουμάδες 8. Ξηροί καρποί, είδη διατροφής 9. Μικροεργαλεία 10. Είδη Λαϊκής Τέχνης, έργων τέχνης 11. Είδη δώρων και διακόσμησης 12. Ασημικά και Φο Μπιζού 13. Αποξηραμένα άνθη και φυτά 14. Υαλικά 15. Παιδικά Παιχνίδια 16. Εκκλησιαστικά είδη, Αγιογραφίες, αφίσες κ.λπ. 17. Ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού, αξεσουάρ ένδυσης κ.λπ. 18. Είδη Pet shop 19. Είδη ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας 20. Γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία κ.λπ. 21. Παραδοσιακά προϊόντα 22. Μικροπωλητές διαφόρων ειδών 23. Εξαρτήματα αυτοκινήτου.

Υπογραμμίζεται:

 • «Η έκδοση των σχετικών εγκρίσεων συμμετοχής και η παραλαβή τους από τους εκθέτες θα γίνει κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που τους αναλογεί.
 • Η προσέλευση και εγκατάσταση στον χώρο της εμποροπανήγυρης από ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια από το Δήμο δεν θα επιτρέπεται και θα απομακρύνονται.»

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ευρώτα (Ταχ. Δ/νση: 23051 Βλαχιώτη) και στα τηλέφωνα 2735360211 και 2735360225.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις