Το ισχυρό έναντι όλων εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας πριν την 1-9-2011

Γράφει ο Παναγιώτης Αλεξανδράκης*

Η έννομη τάξη της Ελλάδας έχει ορίσει πως η ισχύς των δημοσίων εγγράφων είναι αδιαμφισβήτητη έως την ημερομηνία λήξης τους. Επομένως τα πιστοποιητικά αναπηρίας με την σημείωση "εφ όρου ζωής" τα οποία έχουν εκδοθεί νομίμως πριν την 1-9-2011 ισχύουν έναντι όλων και παράγουν νόμιμα αποτελέσματα για τον κάτοχό τους έως την λήξη τους.

Παρακαλώ δημοσιοποιήστε, κοινοποιήστε την σημαντική αυτή πληροφορία σε όσους περισσότερους μπορείτε ώστε να ενημερωθεί σχετικά κάθε άνθρωπος με αναπηρία.

Ακολουθεί σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ, η οποία 1ον, επιβεβαιώνει την αδιαμφισβήτητη ισχύ των πιστοποιητικών αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από υγειονομικές επιτροπές που λειτουργούσαν μέχρι τις 31/08/2011 και 2ον, ξεκαθαρίζει περιπτώσεις όπου 2 ή περισσότερα πιστοποιητικά αναπηρίας πιστοποιούν διαφορετικό ποσοστό αναπηρίας για την αυτή χρονική περίοδο.

ΙΚΑ: Ισχύς της γνωμάτευσης που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι τις 31/08/2011.

Συγκεκριμένα η Γ.Γ.Κ.Α. έχει διευκρινίσει με έγγραφά της πως αν πρόκειται για κρίση αναπηρίας πρέπει να γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις όλων των αρμόδιων, ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα, Υγειονομικών Επιτροπών, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την 01/09/2011, με αφορμή αίτηση των ενδιαφερομένων προς τον ασφαλιστικό τους φορέα για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς τους.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.facebook.com/103413627729937/posts/383393503065280/

*Δικηγόρος